Диалог с властью

РЕГІОНАЛЬНА УГОДА

між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківськими обласними об’єднаннями організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Харківської області на 2009-2010 роки

1. Загальні положення.

Регіональна Угода (далі - Угода) укладена на тристоронній основі між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківськими обласними об’єднаннями роботодавцівта профспілковими об’єднаннями Харківської області (далі – Сторонами) згідно з Конституцією України, Законом України «Про колективні договори і угоди» з метою створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу регіону, спрямована на удосконалення на договірній основі економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на партнерських засадах.

Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо соціально-економічного розвитку регіону, удосконалення соціально-трудових відносин, забезпечення продуктивної зайнятості, справедливої оцінки і оплати праці, охорони праці та реалізації трудових, соціально-економічних прав і гарантій працюючих та всього населення регіону.

Сторони визнають повноваження кожної зі Сторін і зобов’язуються в співпраці дотримуватися таких принципів соціального діалогу: взаємоповаги до інтересів партнерів, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності, конструктивності в ході виконання даної Угоди та при внесенні змін чи доповнень до неї.

Прийняті Сторонами норми, домовленості, зобов’язання є обов’язковими для виконання.

Положення Угоди діють безпосередньо і поширюються на суб’єкти діяльності, управління та господарювання, які перебувають у сфері впливу Сторін, що уклали Угоду.

Сторони сприяють реалізації норм галузевих угод, укладанню та виконанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх галузей економіки регіону та малого, середнього бізнесу.

Норми Угоди, економічні, трудові, соціальні права та гарантії, які вона містить, не повинні бути нижчими за визначені законодавством України, а виходячи з можливостей регіону, можуть покращувати порівняно з чинним законодавством становище працівників. Умови Угоди обов’язково застосовуються як мінімальні під час укладання колективних договорів.

Сторони домовилися під час дії Угоди проводити моніторинг виконання діючого законодавства України з питань, що регулюються Угодою, сприяти реалізації законодавчих і договірних прав і гарантій населення області та формувати пропозиції з удосконалення положень законодавства, виходячи з практики застосування.

Угода укладена на 2009-2010 роки. Набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

При здійсненні структурної перебудови економіки регіону, реорганізації Сторін, що підписали Угоду, повноваження та обов’язки переходять до правонаступника.

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНИХ

ТА ВИРОБНИЧИХ ВІДНОСИН

2. Сприяння економічному та соціальному розвитку регіону.

Підвищення ефективності виробництв. Підтримка вітчизняного товаровиробника

2.1. Сторони домовилися:

2.1.1. Орієнтувати регіональну політику області на стале функціонування промислового комплексу, будівельної діяльності, а в соціальній сфері – на збереження рівня та якості життя населення.

2.1.2. Формувати та розглядати проекти обласного бюджету, програми соціально-економічного розвитку регіону за участю представників Сторін угоди із врахуванням їх пропозицій, зауважень, забезпечувати їх виконання. У разі необхідності проводити консультації з питань соціально-економічного розвитку.

2.1.3. Сприяти зміцненню інвестиційного потенціалу економіки області, збільшенню обсягів інвестицій в реальний сектор економіки шляхом активного залучення усіх джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку.

2.1.4. Сприяти суб’єктам господарювання у погашенні заборгованості за виготовлену продукцію, виконані роботи та послуги, які були здійснені на замовлення Міністерств та відомств України, а також за договорами з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

2.1.5. Сприяти розбудові конкурентоспроможного, соціально спрямованого аграрного сектора економіки, забезпечити нарощування обсягів виробництва валової продукції сільського господарства в порівняних цінах та обсягів виробництва харчової промисловості та перероблення сільськогосподарських продуктів на рівні, визначеному програмою соціально-економічного розвитку.

Створювати сприятливі умови для збереження і розвитку виробничої та соціальної інфраструктури села.

2.1.6. Сприяти вирішенню питань фінансово-кредитного забезпечення підприємств агропромислового комплексу області, впровадженню економічних механізмів державного регулювання аграрного ринку та розвитку його інфраструктури з метою формування сприятливої цінової ситуації на сільськогосподарську продукцію.

2.1.7. Забезпечити максимально повне використання коштів державного бюджету, що спрямовується на фінансову підтримку виробництва продукції рослинництва і тваринництва та через механізм здешевлення короткострокових та довгострокових кредитів.

2.1.8. Виходити з пропозиціями до Кабінету Міністрів України, центральних органів влади з питань вдосконалення чинного законодавства, направлених на подолання фінансової кризи і забезпечення стабільної роботи промислового комплексу області.

2.1.9. Клопотати перед Кабінетом Міністрів України про прийняття Державної програми будівництва житла на 2009-2011 рр., в якій передбачити:

  • поновлення іпотечного кредитування будівництва житла; надання одноразової цільової державної допомоги громадянам для здійснення першого внеску на купівлю житла у недобудованих багатоквартирних житлових будинках; викуп державного недобудованого житла, яке може бути реалізоване як службове та соціальне;
  • заходи щодо зниження собівартості будівництва, а саме: введення та регулювання граничного рівня рентабельності на виробництво будівельних матеріалів (виробів), а для забудовників – звільнення будівництва житла від пайової участі (внеску) на розвиток інженерної, транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів.

2.1.10. Ініціювати внесення змін до Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платниками податків перед бюджетами та державними цільовими фондами” в частині призупинення до 1 січня 2010 р. стягнення штрафних санкцій, пов’язаних із несплатою податків тими підприємствами, які за кризових умов не мали об’єктивної можливості своєчасного погашення податкових зобов’язань, за умови повного їх погашення протягом додаткового 30-денного терміну.

2.1.11. Продовжити роботу з розвитку та реформування житлово-комунального господарства області.

2.1.12. Створювати умови для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу та індивідуального підприємництва, становлення в них колективно-договірних відносин.

2.1.13. Продовжити роботу з упорядкування перевірок фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання.

2.1.14. Здійснювати моніторинг обласних цільових програм та великих інвестиційних проектів в частині їх впливу на ринок праці та стан довкілля.

2.1.15. Сприяти розвитку виробничої діяльності та збереженню робочих місць на підприємствах УТОС, УТОГ та інших підприємствах громадських організацій інвалідів області шляхом залучення їх до участі в тендерних процедурах на виготовлення продукції для регіональних потреб, розвитку їх господарської діяльності шляхом створення господарських об’єднань.

2.2.Облдержадміністрація:

2.2.1. Вносить пропозиції, які стосуються проблем регіону, до проектів державних програм соціального та економічного розвитку України, а також довгострокових прогнозів та проектів індикативних планів розвитку галузей економіки, їх фінансово-економічного забезпечення, сприяє їх реалізації.

2.2.2. Організує проведення у 2009 році роботи з розробки паспортів всіх сільських населених пунктів за встановленою формою. З урахуванням результатів цієї роботи забезпечує розробку регіональної програми розвитку села та подання її на затвердження на сесії обласної ради.

2.2.3. Доводить до управлінь, відділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій, органів місцевого самоврядування перелік товарів, робіт і послуг, які виробляються підприємствами інвалідів, для урахування при проведенні тендерів.

2.2.4. Передбачає кошти на розвиток підприємництва при формуванні проекту обласного бюджету.

2.2.5. Розробляє та реалізує регіональну програму професійно-технічної освіти на базі професійно-технічних навчальних закладів області.

2.2.6. Інформує щоквартально об’єднання профспілок області та обласні об’єднання організацій роботодавців про соціально-економічну ситуацію в області.

2.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

2.3.1. Координують дії роботодавців щодо виконання програм, які спрямовані на збільшення обсягів виробництва продукції і послуг, підвищення їх конкурентноздатності, зниження збитковості підприємств, врегулювання і поліпшення умов праці.

2.3.2. Сприяють підвищенню конкурентноздатності підприємств, підвищення кваліфікації управлінських кадрів.

2.3.3. Аналізують проекти нормативно-правових актів, визначають перешкоди їх реалізації, засоби їх усунення, вносять пропозиції щодо прийняття відповідних локальних актів.

2.4. Об’єднання профспілок області:

2.4.1. Сприяють залученню працівників до управління виробництвом, вирішення проблем його ефективності, підвищення конкурентоспроможності продукції, продуктивності праці, зміцнення дисципліни праці, організованості і порядку, організації трудового змагання, смотрів-конкурсів на звання кращого працівника по професіям, економії і ощадливості, розвитку раціоналізаторського і винахідницького руху.

3. Захист прав працівників у процесі приватизації, змін в управлінніта формах власності.

3.1. Сторони домовилися:

3.1.1. Не допускати реструктуризації базових галузей економіки регіону та ліквідації підприємств без узгодження з галузевими профспілками всіх питань, пов’язаних з соціальним захистом працівників підприємств і населення.

З метою своєчасного захисту представниками профспілок інтересів працівників підприємств – боржників, відносно яких порушені справи про банкрутство, інформувати профспілки про зазначені підприємства.

3.1.2. Передачу до комунальної власності об’єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на балансах державних підприємств, споруджених за рахунок їх власних коштів, погоджувати з трудовими колективами.

3.1.3.При приватизації об`єктів соціальної сфери допускати їх перепрофілювання тільки в разі підтвердження органами місцевого самоврядування, що населення забезпечено відповідними послугами на рівні соціальних стандартів та перепрофілювання не вплине на рівень обслуговування населення.

Перепрофілювання об`єктів соціальної інфраструктури, які не функціонують більше 3-х років або знаходяться в аварійному стані, допускати за погодженням з органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

3.1.4.Сприяти подальшому захисту конституційних прав і гарантій власників землі та майна, дотриманню вимог чинного законодавства при укладанні і реєстрації договорів оренди земельних ділянок та забезпечити контроль за проведенням розрахунків по укладеним договорам.

3.2. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

3.2.1. Рекомендують власникам підприємств обов’язково та своєчасно повідомляти об’єднання профспілок області щодо прийняття рішень про приватизацію, реформування або реструктуризацію підприємств, залучати представників найманих працівників до участі у цих процесах.

3.3. Обласні об’єднанняорганізацій роботодавців спільно з об’єднаннями профспілок області:

3.3.1. Вживають заходів щодо попередження банкрутства підприємств, у разі вимушеного невідкладного банкрутства – сприяють задоволенню прав та інтересів працівників.

3.4. Об’єднання профспілок області:

3.4.1. У разі звернення представляють інтереси працівників в суді під час процедури банкрутства підприємства, при виникненні колективного трудового спору (конфлікту).

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

4. Забезпечення продуктивної зайнятості населення.

Підвищення якості робочої сили.

4.1. Сторони домовилися:

4.1.1. Забезпечити виконання заходів спрямованих на врегулювання процесів на ринку праці, розвиток та збереження сфери застосування праці, повернення населення до економічно доцільної діяльності, забезпечення продуктивної зайнятості працюючих та соціального захисту безробітних.

4.1.2. Визначати в обласній програмі зайнятості кошти на фінансування виплат з часткового безробіття, оперативно розглядати замовлення підприємств з надання допомоги.

4.1.3. Здійснювати постійний контроль за належним оформленням трудових відносин між роботодавцями та найманими працівниками на підприємствах, в установах і організаціях всіх форм власності, а також у підприємців з числа фізичних осіб. Сприяти ефективній та результативній діяльності територіальних міжвідомчих комісій з легалізації робочих місць.

4.1.4. Вживати всіх можливих заходів щодо соціального захисту працівників, які вивільняються з виробництва, попередження їх масового звільнення внаслідок реструктуризації та банкрутства підприємств і організацій. При прийомі на роботу, звільненні, у разі скорочення чисельності або штату, дотримуватися трудових прав працівників згідно з чинним законодавством.

4.2. Облдержадміністрація:

4.2.1. Проводить моніторинг тенденцій у сфері зайнятості населення, стану системи професійного навчання кадрів на виробництві та інформує Сторони і населення області.

4.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

4.3.1. Беруть участь у міжнародних, місцевих тендерах з метою розвитку підприємництва.

4.3.2. Рекомендують власникам підприємств щорічно визначати в колективних договорах кількість працівників, які потребують підвищення кваліфікації та обсяги фінансування на зазначені цілі, дотримуючись обов’язкового проходження кожним працівником підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

4.3.3. Рекомендують керівникам підприємств, організацій, установ в умовах поширення кризових явищ обов’язково та своєчасно повідомляти місцеві органи виконавчої влади, обласний галузевий обком профспілки про зміни у режимі роботи та причини, що викликали ці зміни, чисельність працівників, які працюють у скороченому режимі або будуть вивільнені згідно із п.1.ст40 КЗпП

4.4. Об’єднання профспілок області:

4.4.1. Отримують завчасно від роботодавців інформацію про причини скорочення чисельності або штату працівників, погіршення умов праці та проводять консультації, переговори для пом’якшення несприятливих наслідків.

4.5. Об’єднання профспілок області спільно з обласними об’єднаннями організацій роботодавців:

4.5.1. Визначають обсяги професійного навчання працівників та виділення коштів на ці цілі, що сприятиме підвищенню якості робітничих кадрів.

5. Політика оплати праці та підвищення доходів населення.

5.1. Сторони домовилися:

5.1.1. Вважати головним завданням створення умов для відновлення стимулюючої ролі заробітної плати, підвищення питомої її ваги в структурі грошових доходів населення, не допускати зниження фонду оплати праці працівників галузей виробничої сфери, залежно від обсягів виробництва, та збільшення його частки в собівартості продукції, дотримання міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці, недопущення штучного заниження вартості робочої сили.

5.1.2. Вживати заходів щодо дотримання діючого законодавства про працю, оплату праці, норм Генеральної, галузевих і цієї Угод та усунення порушень.

5.1.3. Забезпечити збереження рівня заробітної плати у середньому по області згідно з показниками Програми соціально-економічного розвитку. Вживати заходів щодо скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату нижчу за величину прожиткового мінімуму для працездатної особи.

5.1.4. Вжити заходів щодо остаточного погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах, на суб’єктах господарювання, які знаходяться в стадії банкрутства або санації, - у терміни, що визначені планами їх проведення. У разі виникнення на підприємстві, установі, організації заборгованості із заробітної плати, грошового забезпечення терміном понад один місяць, сторони вживають ефективні заходи щодо її ліквідації.

5.1.5. Регулярно заслуховувати на засіданнях робочої групи для розгляду стану погашення заборгованості з виплати заробітної плати та внесків до Пенсійного фонду України звіти керівників підприємств, які не забезпечують своєчасну виплату заробітної плати та не виконують власні графіки погашення заборгованості з виплати заробітної плати.

Інформувати громадськість через засоби масової інформації про підприємства і організації, які не забезпечують гарантій в оплаті праці, а також про застосування засобів впливу до їх керівників.

5.1.6. Рекомендувати власникам або уповноваженим ним органам суб’єктів господарювання час простою не з вини працівника оплачувати з розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу), але не менше мінімальної заробітної плати встановленої законодавством, що дозволить зберегти страховий стаж для призначення пенсії.

5.2. Облдержадміністрація:

5.2.1. Здійснює моніторинг у сфері нормування праці, рівня оплати праці та заборгованості з її виплати за видами економічної діяльності та районами і містами області.

5.2.2. При погодженні контрактів з керівниками державних підприємств враховує думку профспілок, контролює відповідність розмірів оплати праці цих керівників Урядовим рішенням та додержання ними вимог чинного законодавства з праці.

5.2.3. Пропонує при формуванні проектів місцевих бюджетів забезпечувати виплати на оплату праці працівників бюджетної сфери згідно з діючим законодавством.

5.2.4. Розробляє заходи з реалізації Стратегії подолання бідності. Сприяє скороченню чисельності населення, яке знаходиться за порогом бідності.

5.3. Об’єднання профспілок області:

5.3.1. Розробляють та надають на допомогу первинним профспілковим організаціям рекомендації щодо норм з оплати праці, які необхідно враховувати при укладенні колективних договорів.

5.3.2. Проводять розрахунок мінімального споживчого кошику та прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення за цінами, що склалися у регіоні. Аналізують рівень життя працюючих, вносять пропозиції щодо шляхів його підвищення.

5.3.3. Застосовують в повному обсязі надані профспілкам права щодо здійснення постійного контролю за виконанням власником зобов'язань у сфері оплати праці і розірвання за вимогою профспілкового органу контракту з керівниками у випадку невиконання ними умов колективного договору і порушень законодавства про працю.

6. Трудові відносини, режим праці та відпочинку.

6.1. Сторони домовилися:

6.1.1. Здійснювати перевірки додержання власниками підприємств законодавства про працю на підприємствах в установах, організаціях, організовуючи комплексні перевірки за участю Територіальної державної інспекції праці, правоохоронних та інших контролюючих органів.

6.1.2. Рекомендувати керівникам та власникам підприємств не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня). У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період на більше 3 місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до законодавства, але не менше мінімальної заробітної плати встановленої законодавством.

6.1.3. З метою забезпечення належного рівня правової підготовки представників трудових колективів організовувати їх навчання, в тому числі проводити семінари, надавати методичну допомогу.

6.1.4. Погоджувати питання скорочення більше 5% працівників підприємств, установ та організацій протягом року з відповідним вищестоящим виборним органом профспілки.

6.1.5. Сприяти включенню до колективних договорів, угод заходів, що передбачають постійне піклування про соціальний захист, медичне обслуговування працівників, які вийшли на пенсію за віком або внаслідок інвалідності, ветеранів війни, праці, надання додаткової допомоги малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми. Виділяти кошти на забезпечення оздоровлення працюючих та їх дітей.

6.1.6. Сприяти скороченню непродуктивних втрат робочого часу, плинності кадрів.

6.1.7. Рекомендувати керівникам підприємств під час укладання колективних договорів ініціювати включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок та чоловіків.

6.2. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

6.2.1. Формують узгоджену пропозицію роботодавців щодо регулювання трудових відносин та пов’язаних з ними економічних відносин. Вживають заходів щодо легалізації трудових відносин.

6.2.2. Надають допомогу членам організації з питань застосування законодавства про працю, регулювання трудових відносин, у розробці локальних нормативних актів, колективних договорів. Щороку розглядають адміністративно-правові наслідки виявлених порушень трудового законодавства, співпрацюють з роботодавцями з їх усунення.

6.3. Об’єднання профспілок області:

6.3.1. Здійснюють громадський контроль за додержанням трудового законодавства на підприємствах, в установах, організаціях області.

6.3.2. Надають членам профспілок безоплатну допомогу з правових питань, організовують їх навчання.

6.3.3. Здійснюють представництво трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок у судових та інших органах державної влади і місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

6.3.4. Використовують механізм досудового захисту прав членів профспілок.

6.4. Обласні об’єднання організацій роботодавців спільно з об’єднаннями профспілок області:

6.4.1. Сприяють створенню на підприємствах, в установах, організаціях комісій по трудовим спорам.

У СФЕРІ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7. Забезпечення соціальних гарантій і соціального захисту населення.

7.1. Сторони домовилися:

7.1.1. Здійснювати послідовну реалізацію принципів соціального партнерства в управлінні Харківським обласним відділенням Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Сприяти ефективній діяльності фондів соціального страхування та відкритості їх діяльності. На розширених засіданнях обласної тристоронньої соціально-економічної ради розглядати питання про цільове використання коштів фондами соціального страхування.

7.1.2. Сприяти своєчасним та в повному обсязі розрахункам платників з Пенсійним Фондом України по страхових внесках для забезпечення своєчасної виплати пенсій.

7.1.3. Не допускати прийняття рішень щодо скорочення мережі транспортного обслуговування, зв’язку, особливо в сільській місцевості та обсягів їх фінансування.

7.1.4. Сприяти укладанню договорів між розпорядниками коштів місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення з автоперевізниками на компенсацію втрат автомобільних перевізників внаслідок перевезення пільгових категорій громадян (соціально значущі послуги автомобільного транспорту) за рахунок і в межах субвенції з Державного бюджету на ці цілі. Встановити контроль за обґрунтованістю розрахунку сум цих компенсацій.

7.1.5. Рекомендувати автоперевізникам, які не мають власної виробничої бази, укладати зі спеціалізованими підприємствами договори на обслуговування та встановити контроль за їх виконанням.

7.1.6. При відсутності коштів на рахунках роботодавці забезпечують погашення заборгованості із страхових виплат працівникам через робочі органи Харківського обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.1.7. Ініціювати вирішення питання про оплату перших п’яти днів тимчасової втрати працездатності за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

7.1.8. Проводити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед працівників та роботодавців щодо їх участі у недержавному пенсійному забезпеченню, як одного із додаткових засобів підвищення пенсійних виплат.

7.2. Облдержадміністрація:

7.2.1. Здійснює контроль та координацію своєчасного відрахування коштів з місцевих бюджетів підприємствам житлово-комунального господарства, газо- та енергопостачальним, транспорту і зв’язку за надані пільги та субсидії населенню за рахунок субвенцій з Державного бюджету, а також за отримані комунальні послуги та спожиті природний газ та електроенергію установами та організаціями, що фінансуються з бюджетів усіх рівнів.

7.2.2. Здійснює контроль за якістю і повнотою надання обсягів житлово-комунальних послуг населенню та приведенням діючих тарифів до рівня економічно обґрунтованих витрат виробництва цих послуг відповідно до Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

7.2.3. Сприяє передачі відомчого житлового фонду та інших об’єктів соціальної інфраструктури підприємств у комунальну власність територіальних громад у порядку, визначеному чинним законодавством.

7.2.4. Сприяє створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

7.2.5. Вживає заходи щодо удосконалення роботи з комплексного надання якісних соціальних послуг громадянам похилого віку та інвалідам територіальними центрами соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

7.2.6. Пропонує райдержадміністраціям та органам місцевого самоврядування вишукувати джерела фінансування для відшкодування працівникам, які обслуговують одиноких громадян похилого віку витрат на спецодяг та транспортних витрат, пов’язаних з виконання ними службових обов’язків.

7.2.7. Сприяє вирішенню проблеми забезпечення житлом сільського населення через державну програму “Власний дім”.

Передбачає в обласному бюджеті щорічно надання пільгових та довгострокових кредитів на будівництво житла молодим сім’ям, одинакам, індивідуальним забудовникам на селі.

7.2.8. Здійснює контроль та координацію своєчасного фінансування та погашення заборгованості минулих років медичним, педагогічним працівникам і працівникам культури, які проживають і працюють в сільській місцевості, за безкоштовне користування квартирою з опаленням і освітленням за рахунок коштів субвенції з Державного бюджету, забезпечують реалізацію прав цих працівників та з їх числа пенсіонерів на встановлені законодавством гарантії з комунальних послуг.

7.2.9. Сприяє наданню соціального житла працівникам освіти, охорони здоров’я та культури сіл та селищ згідно із законодавством.

7.2.10. Рекомендує місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, на які покладені повноваження з організації пасажирських перевезень, узгоджувати зміни до маршрутної мережі з обласною організацією профспілок працівників автотранспорту і дорожнього господарства та обласною галузевою організацією роботодавців.

7.2.11. Ініціює перед Кабінетом Міністрів України вирішення питання щодо можливості щорічного збільшення субвенції з Державного бюджету на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на транспорті загального користування.

7.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

7.3.1. Сприяють дотриманню роботодавцями встановлених чинним законодавством України норм соціального захисту працівників через систему колективних договорів, державного та добровільного соціального страхування, пенсійного забезпечення.

7.4. Об’єднання профспілок області:

7.4.1. Спільно з профспілковими комітетами надають матеріальну допомогу малозабезпеченим членам профспілок, організовують їх лікування та відпочинок.

8. Охорона праці, здоров’я та навколишнього середовища.

8.1. Сторони домовилися:

8.1.1. Розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на вдосконалення діючої регіональної системи управління охороною праці, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища.

Здійснювати державний контроль у сфері охорони праці.

8.1.2. Проводити моніторинг атестації робочих місць за умовами праці, поповнювати базу даних підприємств і робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, забезпечувати своєчасне та якісне проведення їх атестації.

8.1.3. Аналізувати стан захворюваності з тимчасовою втратою працездатності робітників та вживати заходи щодо поліпшення умов праці, побуту на виробництві та приведення їх у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.

8.1.4. Здійснювати регулярні перевірки стану додержання законодавства про охорону праці, у тому числі жінок та молоді, встановити контроль за усуненням виявлених недоліків.

8.1.5. Сприяти включенню в колективні договори і угоди підприємств, установ, організацій заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам.

Наполягати на фінансовому забезпеченні заходів з охорони праці у розмірах не нижче 0,5% сум реалізованої продукції, робот, послуг для госпрозрахункових підприємств та 0,2 % фонду оплати праці для бюджетних організацій.

8.1.6. Здійснювати контроль за забезпеченням працюючих лікувальним та оздоровчим харчуванням, спеціальним харчуванням, миючими засобами, наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством.

8.1.7. Здійснювати контроль за поступовим виведенням з експлуатації будівель і споруд, що знаходяться в аварійному стані, машин, механізмів, транспортних засобів, які не відповідають нормативним актам з охорони праці.

8.1.8. Вивчити стан забруднення атмосферного повітря викидами підприємств та автотранспорту на підставі даних лабораторного контролю, які забезпечують керівники підприємств та власники автотранспорту. Розглянути ці питання на засіданні обласної координаційної ради з екологічних проблем. Розробити план заходів щодо поліпшення стану справ з порушених питань.

8.1.9. Проводити подальшу роботу щодо поетапного переоснащення сучасною медичною апаратурою закладів охорони здоров’я, насамперед, що розташовані у сільській місцевості. Вирішити питання спорудження онкологічного центру.

8.1.10. Встановити контроль за обґрунтованістю вартості послуг, які надають бюджетні організації та приватні установи роботодавцям на вимоги законодавства – атестація робочих місць, медичні огляди, тощо.

8.1.11. Проводити щороку до прийняття бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві України консультації на тристоронній основі щодо визначення напрямів та конкретних заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та профзахворюванням з визначенням обсягів їх фінансування.

8.1.12. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб.

8.2. Облдержадміністрація:

8.2.1. Забезпечує реалізацію заходів національних та обласних програм, спрямованих на попередження та зниження рівня інфекційних захворювань, насамперед соціально небезпечних: ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу.

8.2.2. Рекомендує під час розробки місцевих бюджетів на наступний термін, визначати кошти для проведення попередніх та періодичних медичних оглядів працівників охорони здоров’я, освіти, культури, соціального захисту в місцевих бюджетах.

8.2.3. Вживає заходів з обладнання кабінетів з охорони праці.

8.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

8.3.1. Сприяють розробці власниками підприємств заходів з питань охорони праці, порядку використання коштів та матеріалів на їх реалізацію.

8.4. Об’єднання профспілок області:

8.4.1. Беруть участь у розслідуваннях групових, смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, розробляють заходи щодо запобігання подібним випадкам.

8.4.2. Розробляють програму та план підготовки з підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу з питань охорони праці, проводять їх навчання на базі Харківського соціально-економічного інституту ОПХО, Регіонального учбово-методичного центру охорони праці.

8.5. Обласні об’єднання організацій роботодавців спільно з об’єднаннями профспілок області:

8.5.1. Продовжують заходи щодо боротьби з приховуванням нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, проводять перевірки на підприємствах області з цього питання. Матеріали перевірок розглядають на конференціях, виконкомах, президіях обласних галузевих профспілок, Об’єднання профспілок Харківської області з висвітленням в засобах масової інформації.

8.5.2. Сприяють включенню в колективні договори і угоди заходів щодо стимулювання окремих працівників, колективів, які є активістами здорового способу життя у боротьбі зі шкідливими звичками відповідно до Закону України “Про професійні спілки, їх права, гарантії діяльності”.

9. Задоволення освітніх, соціально-культурних та духовних потреб населення.

9.1. Сторони домовилися:

9.1.1. Продовжити роботу щодо здійснення організації підвозу учнів і вчителів сільської місцевості до загальноосвітніх шкіл. Сприяти розробці та затвердженню відповідних районних програм.

Порушити клопотання перед Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування щодо забезпечення пільгового проїзду міським пасажирським транспортом та в сільській місцевості учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів вищих навчальних закладів.

9.1.2. Вживати заходів щодо доведення умов навчання, виховання дітей та учнівської молоді до відповідності вимогам чинного законодавства, у т.ч. санітарного.

Забезпечувати виконання перспективних планів поліпшення матеріально-технічної бази закладів освіти.

Сприяти забезпеченню усіх загальноосвітніх закладів сучасними персональними комп’ютерами з підключенням до мережі Інтернет.

9.1.3. Не допускати закриття закладів культури,необґрунтованих змін їх форми власності, незаконної приватизації та реорганізації, особливо в сільській місцевості. Створювати необхідні умови для розвитку самодіяльної художньої творчості, забезпечувати організаційну та фінансову підтримку колективів для участі в обласних оглядах художньої самодіяльності, Всеукраїнських та міжнародних фестивалях.

9.1.4. Вживати заходів щодо збереження мережі дитячо-спортивних шкіл, спортивних закладів за місцем проживання, навчальних груп та тренерських кадрів. Вживати необхідних заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури та спорту, не допускати перепрофілювання її в разі зміни форми власності.

9.1.5. Сприяти забезпеченню новорічними подарунками дітей та підлітків області віком до 14 років.

9.1.6. При формуванні обласного бюджету ініціювати перед обласною радою щорічне зростання фінансового забезпечення фізкультурно-спортивних товариств.

9.1.7. Ініціювати перед місцевими радами питання звільнення підприємств, організацій всіх форм власності, які утримують на своєму балансі спортивні майданчики, споруди, стадіони та інші об’єкти фізкультури і спорту, від сплати податку на землю, на якій розташовані ці об’єкти.

9.2. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

9.2.1. Сприяють перерахуванню не менше 0,3 відсотки від фонду оплати праці профспілковим організаціям на культурно-масову, оздоровчу і фізкультурну роботу згідно з діючим законодавством.

10. Сприяння соціальному становленню молоді та молодих сімей.

10.1. Сторони домовилися:

10.1.1. Сприяти створенню соціальних закладів, спеціалізованих формувань по роботі з дітьми, молоддю, жінками та сім’ями (дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, центри соціально-психологічної реабілітації, молодіжні центри, бізнес-центри та бізнес-інкубатори, кризові центри та інше).

10.1.2. Вживати заходів щодо збереження мережі дитячих оздоровчих закладів незалежно від їх відомчої належності. Під час приватизації об’єктів державної та комунальної власності вживати заходів щодо недопущення перепрофілювання дитячих закладів, а також, у разі необхідності, забезпечувати їх передачу до сфери управління відповідних органів, уповноважених управляти державним майном, або у комунальну власність.

Забезпечити оздоровлення дітей шкільного віку на рівні не менше 50% від загальної кількості дітей в області, надаючи перевагу оздоровленню та відпочинку дітей на базі стаціонарних оздоровчих закладів.

10.1.3. Забезпечити подальший розвиток мережі молодіжних центрів праці та проводити системну роботу з профорієнтації молоді: проведення ярмарок вакансій, надання консультацій студентській молоді з питань пошуку роботи. Застосовувати на підприємствах програми молодіжних центрів праці, їх форми і методики роботи з молоддю з питань перекваліфікації, набуття суміжних професій та інше.

10.1.4. Підтримувати підприємницькуініціативу і діяльність молоді, особливо сільської.

Разом з районними державними адміністраціями та районними центрами зайнятості надавати консультативну допомогу з питань працевлаштування та відкриття власної справи.

Сприяти підтримці молодіжного фермерства та підприємництва, надавати допомогу в організації роботи виїзних консультативних пунктів з цих питань у малих містах та селищах.

10.2. Облдержадміністрація:

10.2.1. Забезпечує оздоровлення за рахунок бюджетних коштів 100-% дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і максимально дітей інших пільгових категорій.

10.3. Об’єднання профспілок області:

10.3.1. Сприяють створенню виробничих, соціально-економічних і психологічних умов для професійного становлення, розкриття інтелектуального та духовного потенціалу молоді згідно з Концепцією молодіжної політики Федерації профспілок України.

10.3.2. Залучають молодь до профспілкового членства та профспілкової роботи. Організовують навчання молодих профспілкових лідерів, використовуючи базу Харківського соціально-економічного інституту.

10.3.3. Сприяють функціонуванню при профкомах постійних комісій з питань роботи з молоддю та профспілкових Молодіжних Рад, надають допомогу в організації їх діяльності.

10.3.4. Узагальнюють і висвітлюють досвід ефективної реалізації молодіжної політики на підприємствах, в організаціях, вищих учбових закладах.

10.3.5. Здійснюють громадський контроль за дотриманням законодавства України відносно молодих членів профспілок, організовують навчання та надають їм консультативну допомогу з правових питань, охорони праці та ін.

10.4. Обласні об’єднання організацій роботодавців спільно з об’єднаннями профспілок області:

10.4.1. Виконують зобов’язання, передбачені в колективних договорах щодо піклування про молодих працівників та членів їх сімей, в т.ч. надання житла, виділення позик на придбання товарів довгострокового користування, компенсацію витрат на навчання, професійну підготовку та перепідготовку і інше.

10.4.2. Сприяють через систему колективних договорів професійній та соціально-психологічній адаптації молодих працівників, їх закріпленню на першому робочому місці, формуванню резерву кадрів, кар’єрному росту молодих спеціалістів. Забезпечують наставництво молодим працівникам.

10.5. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

10.5.1. Рекомендують власникам підприємств надавати в профільні навчальні заклади інформацію про наявність вакансій на підприємствах, в організаціях, в т.ч. для вторинної зайнятості.

10.6. Облдержадміністрація спільно з обласними об’єднаннями організацій роботодавців:

10.6.1. Розробляють перспективний план поповнення трудових ресурсів підприємств за рахунок молоді із числа випускників.

10.6.2. Активно співпрацюють з професійно-технічними навчальними закладами у питаннях набору на навчання, проходження практики, працевлаштування та закріплення молодих робітничих кадрів.

11. Розвиток соціального діалогу.

11.1. Сторони домовилися:

11.1.1. Визнати основними формами реалізації соціального діалогу колективні переговори та Угоди, консультації та співробітництво Сторін, а також розв’язання конфліктних ситуацій та колективних трудових спорів, що виникають у сфері соціально-трудових та економічних відносин, на основі примирних процедур згідно з чинним законодавством. Вживати заходів щодо запобігання страйкам.

11.1.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань забезпечення соціальних, економічних, культурних прав і інтересів працівників та інших верств населення, які є предметом Угоди. У разі, коли рішення не задовольняє одну зі сторін, воно не може бути прийнято до остаточного узгодження всіма сторонами.

11.1.3. Рекомендувати райдержадміністраціям, органам місцевого самоврядування, профспілкам та районним (міським) організаціям роботодавців ініціювати укладання відповідних територіальних угод на 2009-2010 роки.

11.1.4. Сприяти ефективній роботі обласної, районних та міських тристоронніх соціально-економічних рад з метою прийняття узгоджених рішень з найбільш актуальних соціально-економічних та трудових питань, як вагомого та впливово чинника соціального діалогу.

11.1.5.Сприяти розвитку колективно-договірного регулювання трудових відносин у суб’єктах господарювання всіх форм власності з охопленням ним максимальної кількості працівників. Щороку проводити в лютому-березні двомісячник з укладання колективних договорів підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та господарювання. Рекомендувати керівникам підприємств, установ та організацій разом з профспілковими організаціями брати участь у Всеукраїнському та Обласному конкурсах на кращий колективний договір.

11.1.6. Сприяти створенню і збереженню на підприємствах, в організаціях, установах всіх форм власності і господарювання профспілкових організацій та дотриманню норм і вимог Закону України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”. Вживати заходів щодо недопущення роботодавцями дискримінації працівників в залежності від членства в профспілці.

11.1.7. За ініціативою однієї зі сторін Угоди проводити спільні зустрічі, наради, „круглі столи” з питань, які мають взаємний інтерес.

11.1.8. Погоджувати ціни (тарифи), граничні торгівельні (постачальницько-збутові) надбавки, рівні рентабельності на споживчі товари та послуги першої необхідності згідно з повноваженнями облдержадміністрації та переліком (додаток №1).

11.1.9. Розробити механізм щодо забезпечення ефективної реалізації рішень органів, які працюють на тристоронній основі.

11.2. Облдержадміністрація:

11.2.1. Залучає представників обласної організацій роботодавців та об’єднань профспілок області до участі в роботі офіційних делегацій, колегій, нарад, комісій з питань соціально-економічного становища регіону тощо.

11.2.2. Сприяє проведенню повідомної реєстрації колективних договорів у терміни, визначені чинним законодавством.

11.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців:

11.3.1. Не перешкоджають створенню та сприяють діяльності профспілкових організацій. При наявності письмових заяв працівників-членів профспілок та згідно з умовами колективних договорів, роботодавці щомісячно та безкоштовно утримують із заробітної плати і перераховують на рахунки профспілок членські профспілкові внески та погашають борги з них.

11.3.2. Визнають профспілкові комітети первинних профорганізацій представниками трудових колективів на ведення переговорів, вирішення інших трудових, соціально-економічних інтересів.

11.4. Об’єднання профспілок області:

11.4.1. При наявності боргів з відрахування профспілкових внесків і відповідного звернення первинної профспілкової організації, сприяють своєчасному поданню позовів до суду.

12. Механізм реалізації угоди.

Сторони домовилися:

12.1. Контроль за виконанням Угоди здійснюється безпосередньо Сторонами, що її уклали.

12.2. Сторони щорічно у І кварталі звітують про хід виконання Угоди на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

12.3.Сторони раз на півріччя аналізують хід виконання Угоди та обмінюються відповідною інформацією. Спірні питання, пов’язані з виконанням Угоди, розглядаються на засіданні обласної тристоронньої соціально-економічної ради.

12.4.Сторони інформують населення регіону про виконання умов і зобов’язань Угоди через газети “Слобідський край”, “Солидарность”, інші засоби масової інформації та на офіційних web-сторінках Сторін.

12.5. Кожна із Сторін має право за один місяць письмово повідомити інші про необхідність переговорів щодо внесення змін і доповнень до діючої Угоди.

12.6. Сторони, які підписали Угоду, не мають права протягом встановленого терміну її дії в односторонньому порядку призупиняти виконання взятих на себе зобов’язань.

12.7. Профспілкові об’єднання (організації)та об’єднання роботодавців, які не брали участі в переговорах і не підписували Угоду, можуть приєднатися до неї протягом всього періоду її дії. Приєднання до Угоди здійснюється шляхом направлення кожній зі сторін письмового повідомлення про свій намір приєднатися до Угоди та добровільного прийняття на себе відповідних зобов’язань Сторони.

12.8. Угоду підписано у чотирьох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін, в Міністерстві праці та соціальної політики України, і мають однакову юридичну силу.

Угоду підписали:

Від обласної державної адміністрації:

 

Від профспілкових об’єднань області:

Голова обласної державної адміністрації 

А. Аваков

Голова Об’єднання профспілок Харківської області

С.Тесленко

 

Голова обкому профспілки працівників науки, виробництва та фінансів

О. Анікеєнко

Від обласних організацій роботодавців:

 

 

Голова Об’єднання організацій роботодавців Харківської області “Граніт” Федерації роботодавців України

А. Гіршфельд

Голова Об’єднання організацій роботодавців Харківщини

Л. Рубаненко

Голова Харківського обкому незалежних профспілок військовослужбовців України

Ю. Запольський

Голова Харківської обласної організації профспілки підприємців

В. Рєпін

Голова регіонального об’єднання незалежних профспілок “Україна”

Є. Удянський

 


Додаток №1

до Регіональної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Харківськими обласними об’єднаннями організацій роботодавців та профспілковими об’єднаннями Харківської області на 2009-2010 р.р.

Перелік

цін (тарифів), граничних торговельних (постачальницько-збутових) надбавок, рівнів рентабельності на споживчі товари та послуги першої необхідності

1) Торговельні (постачальницько-збутові) надбавки, нормативи рентабельності на паливно-енергетичні ресурси (вугілля, дрова, газ скраплений), що відпускаються населенню для побутових потреб;

2) Граничні рівні рентабельності та торговельні надбавки на дитяче харчування;

3) Тарифи на інвентаризацію нерухомого майна, на оформлення прав власності на об'єкти нерухомого майна та реєстрацію таких прав;

4) Граничні розміри плати за послуги, що надаються ринками з продажу продовольчих та непродовольчих товарів;

5) Граничні торговельні (постачальницько-збутові) надбавки до оптової ціни виробника (митної вартості) на борошно, хліб, макаронні вироби, крупи, цукор, яловичину, свинину і м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, олію соняшникову, яйця курячі не вище 15 відсотків без урахування витрат з їх транспортування у міжміському сполученні;

6) Тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами, які працюють у звичайному режимі руху, в приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні;

7) Граничні рівні рентабельності виробництва борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту, борошна житнього обдирного, хліба вагою більш як 500 грамів з борошна пшеничного вищого, першого і другого сорту та їх суміші, борошна житнього та суміші борошна пшеничного та житнього простої рецептури (борошно, дріжджі, сіль, вода) без додавання цукру, жиру, інших наповнювачів, а також хліб і хлібобулочні вироби для діабетиків;

8) Оптово-відпускні ціни на борошно пшеничне вищого, першого і другого сорту, борошно житнє обдирне, яловичину, свинину, м'ясо птиці, ковбасні вироби варені, молоко, сир, сметану, масло вершкове, яйця курячі, цукор, олію соняшникову шляхом декларування їх зміни;

9) Граничні торговельні надбавки (націнки) на продукцію громадського харчування, що реалізується в загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах;

10) Граничний розмір плати за проживання в гуртожитках (крім студентських гуртожитків) громадян України, осіб без громадянства та іноземців, які займають приміщення, що знаходяться у спільному користуванні кількох осіб, які не перебувають у сімейних відносинах.

11) Тарифи на перевезення пасажирів і вартість проїзних квитків у міському пасажирському транспорті – метрополітені, автобусі, (який працює в звичайному режимі руху).