Об организации

СТАТУТ


ОБ'ЄДНАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

"ГРАНІТ"

Цей Статут визначає загальні правові, соціальні та економічні основи організації та функціонування Об’єднання організацій роботодавців Харківської області "Граніт", створеного організаціями роботодавців Харківської області, які на добровільних засадах та у відповідності з Законом України "Про організації роботодавців" об`єдналися для здійснення діяльності спрямованої на підвищення ролі роботодавців у соціально-трудових відносинах та на реалізацію економічної політики в державі, вдосконалення системи соціального партнерства.

Стаття 1.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Об'єднання організацій роботодавців Харківської області "Граніт (далі – Об’єднання "Граніт") є обласним об’єднанням організацій роботодавців, утвореним відповідно до Закону України "Про організації роботодавців".

Об’єднання "Граніт" є неприбутковою організацією, яка об’єднує організації роботодавців з метою представництва і захисту прав, економічних, соціальних, інших інтересів організацій роботодавців, координації та консолідації дій своїх членів у сфері соціально-трудових та економічних відносин.

Об’єднання "Граніт" створюється за галузевою ознакою.

1.2. Об’єднання "Граніт" здійснює свою діяльність на принципах законності, добровільності вступу та свободи виходу, демократичності, деполітизації, рівноправності членів, незалежності, самоврядування, гласності.

1.3. У своїй діяльності Об’єднання "Граніт" керується Конституцією України, Законами України "Про організації роботодавців", "Про об’єднання громадян", "Про колективні договори і угоди", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", цим Статутом, законодавством про соціальний діалог, іншими нормативно-правовими актами України, а також відповідними міжнародними договорами України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.

1.4. Об’єднання "Граніт" у своїй діяльності незалежна організація, непідзвітна та непідконтрольна органам державної влади та місцевого самоврядування, професійним спілкам, їх об’єднанням, іншим організаціям найманих працівників, політичним партіям та іншим об’єднанням громадян, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

1.5. Об’єднання "Граніт", здійснюючи статутну діяльність, співпрацює з місцевими та центральними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об’єднаннями, іншими громадськими організаціями.

СТАТТЯ 2.

НАЗВА ТА МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

2.1. Назва Об'єднання:

 • українською мовою:

повна: Об'єднання організацій роботодавців Харківської області "Граніт"

скорочена: ООР ХО "Граніт"

 • російською мовою:

повна: Объединение организаций работодателей Харьковской области "Гранит"

скорочена: ООР ХО "Гранит"

2.2. Назва Об’єднання "Граніт" є її невід’ємною ознакою і може бути використана повністю чи частково, спільно чи окремо лише членами, асоційованими членами Об’єднання "Граніт", роботодавцями, які входять до структури членства Об’єднання "Граніт".

За рішенням Ради Об’єднання "Граніт" назва Об’єднання "Граніт" може бути використана лише у таких випадках:

 • після припинення діяльності Об’єднання "Граніт";
 • в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

  2.3. Об’єднання "Граніт" має свою емблему, прапор, вимпел, пам’ятні медалі та знаки. Зразки емблеми, прапору та іншої символіки Об’єднання "Граніт" затверджуються його Радою та реєструються у відповідності до чинного законодавства.

2.4. Місцезнаходження керівних органів Об’єднання "Граніт" та його юридична адреса: 61052, Україна, м. Харків, вул. Коцарська, 2/4.

СТАТТЯ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

3.1. Об’єднання "Граніт" є юридичною особою, створеною відповідно до порядку, передбаченого законодавством України, має статус обласного об’єднання організацій роботодавців, діяльність якого поширюється на території Харківської області згідно з чинним законодавством України та цим Статутом.

3.2. Права юридичної особи Об’єднання "Граніт" набуває з дати його державної реєстрації в установленому Законом порядку.

3.3. Об’єднання "Граніт" має самостійний баланс, здійснює свою діяльність відповідно до річних фінансових та інших планів, затверджених Радою Об’єднання "Граніт, має право відкривати рахунки в установах банків та інших фінансових установах, у тому числі й валютні.

3.4. З метою виконання статутних цілей та завдань Об’єднання "Граніт" має право здійснювати необхідну господарську та фінансову діяльність шляхом створення в установленому законом порядку підприємств, установ або організацій зі статусом юридичної особи.

3.5. За своїми зобов’язаннями Об’єднання "Граніт" відповідає належним йому майном, на яке за чинним законодавством України може бути накладене стягнення.

3.6. Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов’язаннями Об’єднання "Граніт" так само, як і Об’єднання "Граніт" не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, її органів та організацій, крім випадків, прямо передбачених законом.

3.7. Об’єднання "Граніт" може на добровільних засадах вступати до інших спілок (союзів, асоціацій тощо), а також до міжнародних громадських (неурядових) організацій, підтримувати прямі міжнародні зв’язки й укладати відповідні міжнародні угоди.

3.8. Об’єднання "Граніт" має свою печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Радою Об’єднання "Граніт", та реєструються в установленому Законом порядку.

СТАТТЯ 4.

МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

4.1. Основною метою діяльності Об’єднання "Граніт" є захист прав та законних інтересів роботодавців (організацій роботодавців) – членів Об'єднання у економічній, правовій, соціально-трудовій та інших сферах їх діяльності, представництво інтересів організацій роботодавців, їх об’єднань та роботодавців на місцевому, галузевому та національному рівнях, координація та консолідація дій членів Об’єднання "Граніт" для досягнення позитивних результатів діяльності та посилення впливу на процес формування виконавчою владою соціально-економічної політики, вдосконалення соцільно-трудових відносин та розвитку соціального партнерства.

4.2. Основними завданнями Об’єднання "Граніт" у економічній та інших сферах діяльності роботодавців є сприяння:

4.2.1. створенню стимулюючих умов у законодавчому полі для розвитку підприємництва, інноваційної та інвестиційної діяльності та запровадженню сприятливих кредитних, податкових, митних та інших умов підприємницької діяльності;

4.2.2. розвитку соціально спрямованої ринкової економіки, системи соціального діалогу, консолідації роботодавців та їх організацій з метою посилення впливу на формування соціально-економічної політики на регіональному та державному рівнях;

4.2.3. створенню та впровадженню оптимального збалансованого та прозорого податкового законодавства;

4.2.4. запровадженню економічно обґрунтованих цін і тарифів у енергетичних, транспортних, комунальних сферах та інших сферах економічної діяльності;

4.2.5. створенню умов для активізації зовнішньоекономічної діяльності роботодавців (організацій роботодавців), пошуку зовнішніх і внутрішніх ринків збуту продукції і послуг;

4.2.6. запровадженню рівноправних конкурентних умов на регіональному та національному ринку;

4.2.7. оптимізації та вдосконаленню державної та іншої звітності, експортно-імпортних процедур, дозвільної системи та системи ліцензування, перерозподілу деяких регуляторних функцій державних установ на користь роботодавців;

4.2.8. створенню ефективної системи підготовки та перепідготовки професійних кадрів.

4.3. Основними завданнями Об’єднання "Граніт" щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців - своїх членів на законодавчому рівні у економічній та соціально - трудовій сферах є:

4.3.1. проведення експертизи та участь у рамках соціального діалогу у розробці проектів законодавчих та нормативних актів в економічній, соціально-трудовій сферах, у питаннях охорони праці, соціального страхування, податкової та цінової політики та інших з метою захисту прав та законних інтересів роботодавців – своїх членів;

4.3.2. лобіювання та захист прав і законних інтересів членів Об’єднання "Граніт", роботодавців (організацій роботодавців) у процесах прийняття рішень на місцевому, галузевому і національному рівнях;

4.3.3. представництво та захист інтересів членів Об’єднання "Граніт", роботодавців (організацій роботодавців) у виробленні державної політики з питань зайнятості, оплати праці, охорони праці, соціального страхування працівників, реалізації соціальних програм та інших питаннях соціально-економічного характеру і трудових відносин;

4.3.4. участь і представництво інтересів роботодавців (організацій роботодавців), членів Об’єднання "Граніт" у проведенні колективних переговорів та укладанні регіональної, галузевих і Генеральної угод, координація дій членів та контроль за виконанням зобов’язань.

4.4. Основні завдання Об’єднання "Граніт" щодо захисту прав і законних інтересів роботодавців (організацій роботодавців) - своїх членів у соціальному партнерстві та тристоронніх відносинах:

4.4.1. співробітництво з органами державної влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками, їх об’єднаннями та іншими організаціями найманих працівників у подальшому розвитку соціального діалогу;

4.4.2. представництво та захист законних інтересів і прав членів Об’єднання "Граніт", координація їх дій у відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, професійними спілками (їх об’єднаннями) та іншими об’єднаннями громадян;

4.4.3. участь у розробці стратегії розвитку системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в регіоні, управлінні фондами соціального страхування, згідно норм чинного законодавства;

4.4.4. сприяння дотриманню інтересів роботодавців (організацій роботодавців) при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів), запобігання страйкам як крайнім засобам вирішення цих конфліктів;

4.4.5. участь у формуванні спільних представницьких органів сторони роботодавців, у тристоронніх та (або) двосторонніх органах соціального діалогу;

4.4.6. участь у тристоронніх та двосторонніх консультаціях, переговорах.

4.5. Основні завдання Об’єднання "Граніт" у зміцненні організацій роботодавців та їх об’єднань, які є членами Об’єднання "Граніт":

4.5.1. надання інформаційно-консультаційної, правової допомоги роботодавцям – членам Об’єднання "Граніт" з питань формування та діяльності, розширення та вдосконалення їх структури;

4.5.2. проведення спільних заходів з представниками організацій робото-давців інших обласних центрів та іноземних держав з метою обміну досвідом роботи у створенні сприятливих умов промислової та підприємницької діяльно-сті, захисті прав та законних інтересів у всіх сферах життя роботодавців;

4.5.3. сприяння матеріально-технічному, фінансово-економічному зміцненню членів;

4.5.4. надання допомоги у налагодженні ділових зв’язків між роботодавцями на регіональному, міжрегіональному та міждержавному рівнях, залучення їх до виконання регіональних, галузевих та державних програм економічного розвитку.

4.6. Для виконання завдань, визначених цим Статутом, Об’єднання "Граніт" у встановленому порядку здійснює таку діяльність:

4.6.1. виконання статутних цілей та завдань, створює фонди, підприємства, установи або організації зі статусом юридичної особи, у тому числі навчальні, дослідні, консультаційні, правові та соціологічні центри тощо;

4.6.2. представляє і захищає законні інтереси членів Об’єднання "Граніт" на місцевому, галузевому, національному рівнях, а також права та законні інтереси своїх членів у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, професійними спілками;

4.6.3. координує діяльність членів Об’єднання "Граніт", пов’язану із забезпеченням зайнятості населення, виконанням науково-технічних, інвестиційних і соціальних програм, спрямованих на збільшення обсягів виробництва продукції та послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, поліпшення оплати та умов праці;

4.6.4. проводить заходи, спрямовані на сприяння інвестиційним процесам;

4.6.5. здійснює співробітництво з Міжнародною організацією роботодавців, іншими міжнародними організаціями, сприяє імплементації міжнародних норм соціально-трудової і економічної сфер у національне законодавство України;

4.6.6. ініціює та бере участь у проведенні спільних нарад, переговорів, консультацій та інших заходів і форм соціального діалогу між сторонами соціального діалогу;

4.6.7. здійснює співробітництво з громадськими неурядовими організаціями інших країн з метою обміну професійним досвідом та посилення інтеграційних процесів;

4.6.8. консультує роботодавців та їх організації і об’єднання – членів Об’єднання "Граніт" - та надає їм методичну допомогу з питань їхньої поточної діяльності;

4.6.9. створює громадські комісії, комітети та делегує їм свої повноваження з конкретних питань своєї діяльності;

4.6.10. надає фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей та завдань організаціям (об’єднанням організацій) роботодавців та іншим громадським організаціям, статутами яких передбачено представництво та захист інтересів роботодавців;

4.6.11. сприяє вдосконаленню системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів організацій роботодавців, їх об’єднань, поширенню професійних знань та досвіду;

4.6.12. проводить роботу з узагальнення даних та інформування своїх членів щодо практики застосування норм трудового та іншого законодавства у сфері соціально-економічної політики, вирішення індивідуальних та колективних трудових спорів, розгляду цих питань у судових органах;

4.6.13. сприяє вдосконаленню системи професійно-технічної та вищої освіти, її орієнтації на ринок праці;

4.6.14. здійснює інформаційну, редакційно-видавничу та виставково-ярмаркову діяльність у відповідності до чинного законодавства України;

4.6.15. бере участь у засіданнях робочих та консультативно-дорадчих органів при обддержадміністрації та місцевих органів виконавчої влади, обласної, міських та районних рад;

4.6.16. виступає із заявами з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих та судових органів України з проблем, пов’язаних із захистом інтересів роботодавців;

4.6.17. виступає у складі сторони від роботодавців у колективних перего-ворах на регіональному рівні, в укладанні та виконанні Регіональної угоди;

4.6.18. координує та надає практичну допомогу членам Об’єднання "Граніт" з укладення колективних договорів, регіональних та галузевих угод;

4.6.19. сприяє вирішенню індивідуальних та колективних трудових спорів;

4.6.20. проводить експертизу проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань регулювання соціально-трудових, економічних відносин, охорони праці, соціального страхування, проведення податкової, цінової політики, державних програм зайнятості, інших програм соціально-економічного розвитку, надає свої висновки зацікавленим особам та установам, розробляє проекти програм і нормативних актів для внесення їх у встановленому порядку на розгляд відповідних органів.

СТАТТЯ 5.

ЧЛЕНСТВО У ОБ'ЄДНАННІ "ГРАНІТ"

5.1. Членами Об’єднання "Граніт" можуть бути організації роботодавців та їх об’єднання, створені на території Харківської області відповідно до чинного законодавства.

5.1.1. Асоційованими членами Об’єднання "Граніт" можуть бути компанії, структури яких розповсюджуються більш ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць Харківської області, організації роботодавців та їх об’єднання, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організацій праці № 87, об’єднання громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав та інтересів роботодавців.

5.1.2. Асоційовані члени мають ті самі права і обов’язки, рівні з членами Об’єднання "Граніт", які передбачені цим Статутом, у тому числі на них розповсюджується порядок набуття членства у Об’єднання "Граніт" та виходу (виключення) з неї. Повноважні представники асоційованих членів можуть брати участь у Конференціях, засіданнях Ради Об’єднання "Граніт" з правом дорадчого голосу.

5.2. Організації роботодавців, їх об’єднання, які бажають вступити до Об’єднання "Граніт" подають:

 • письмове звернення на ім'я Голови Ради Об’єднання "Граніт" щодо вступу до Об’єднання "Граніт", із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання "Граніт", у тому числі сплачувати внески, та рішення відповідних органів Об’єднання "Граніт";
 • копію Статуту організації роботодавців (об’єднання), завірену підписом керівника та печаткою організації;
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену підписом керівника та печаткою організації;
 • дані щодо кількості роботодавців, організацій роботодавців, які входять до організації чи об’єднання, кількості найманих працівників, які працюють у роботодавців членів організацій, інформацію щодо виборних органів у формі, затвердженій Радою Об’єднання "Граніт";
 • дані щодо місця розташування та юридичних адрес своїх виборних та виконавчих органів;
  іншу інформацію на вимогу Ради Об’єднання "Граніт".

  5.2.1. Асоційовані члени (компанії, структура яких розповсюджується більше ніж на половину адміністративно - територіальних одиниць Харківської області) подають:

 • письмове звернення на ім'я Голови Ради Об’єднання "Граніт" щодо вступу до Об’єднання "Граніт" із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання "Граніт", у тому числі сплачувати внески, та виконувати рішення відповідного органу Об’єднання "Граніт";
 • копію свідоцтва про державну реєстрацію, завірену підписом керівника та печаткою організації;
 • документи, що підтверджують розповсюдження структурних підрозділів більше ніж на половину адміністративно - територіальних одиниць Харківської області;
 • дані щодо місця розташування та юридичних адрес своїх виборних та виконавчих органів;
  іншу інформацію на вимогу Ради Об’єднання "Граніт".

  5.2.2. Асоційовані члени (об’єднання організацій роботодавців, створення яких відповідає Конвенції Міжнародної організацій праці № 87, об’єднання громадян, статутними завданнями яких є представництво та захист прав та інтересів роботодавців) подають:

 • письмове звернення до Ради Об’єднання "Граніт" щодо вступу до Об’єднання "Граніт" із зобов’язанням виконувати вимоги Статуту Об’єднання "Граніт" у тому числі сплачувати внески, та рішення відповідного органу організації (об’єднання);
 • протокол установчого З’їзду (конференції) організації;
 • дані щодо місця розташування та юридичних адрес своїх виборних та виконавчих органів;
  іншу інформацію на вимогу Ради Об’єднання "Граніт".

  5.3. Порядок прийняття до членів Об’єднання "Граніт" та форми документів визначаються Радою Об’єднання "Граніт".

5.4. Прийом членів, у тому числі асоційованих, до Об’єднання "Граніт" здійснюється Радою Об’єднання "Граніт" за поданням Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт" необхідних документів і матеріалів.

5.5. Відмова прийняття до членів Об’єднання "Граніт" може бути оскаржена до Конференції Об’єднання "Граніт", яка і приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

5.6. Членам Об’єднання "Граніт" видаються свідоцтва встановленого Радою Об’єднання "Граніт" зразка.

5.7. Члени Об’єднання "Граніт" мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності незалежно від їх статусу, майнового стану, результатів фінансово-господарської діяльності та інших ознак.

5.8. Членство у Об’єднання "Граніт" припиняється у зв’язку з:

5.8.1. рішенням члена Об’єднання "Граніт" щодо виходу зі складу Об’єднання "Граніт".

Припинення членства у Об’єднанні "Граніт" у такому разі настає з моменту прийняття рішення виборного органу члена Об’єднання "Граніт" та затвердження рішенням Ради Об’єднання "Граніт";

5.8.2. припиненням діяльності члена Об’єднання "Граніт" відповідно до законодавства України.

Припинення членства у Об’єднання "Граніт" у зв’язку з припиненням діяльності членської організації роботодавців (їх об’єднання), компанії, сфера діяльності яких розповсюджується більш ніж на половину адміністративно-територіальних одиниць Харківської області, відбувається з моменту настання такої події.

5.8.3. Рішенням Ради Об’єднання "Граніт" щодо виключення з Об’єднання "Граніт" за невиконання статутних вимог, несплати або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків.

Виключення члена Об’єднання "Граніт" за невиконання статутних вимог, несплати, або систематичної несвоєчасної, або не в повному обсязі сплати членських внесків відбувається за рішенням Ради Об’єднання "Граніт" відповідно до подання Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт".

5.9. У випадку припинення членства у Об’єднання "Граніт" майно або кошти, внесені для організації діяльності Об’єднання "Граніт" та виконання нею статутних завдань, в тому числі у вигляді вступних та членських внесків, не повертаються.

5.10. Рішення щодо виключення може бути оскаржене до Конференції Об’єднання "Граніт", яка приймає остаточне рішення, що не підлягає оскарженню.

СТАТТЯ 6.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

6.1. Члени Об’єднання "Граніт" мають право:

6.1.1. через своїх представників, делегатів та запрошених брати участь у роботі Конференцій Об’єднання "Граніт", засіданнях Ради Об’єднання "Граніт", в управлінні Об’єднання "Граніт", у тому числі шляхом їх делегування до керівних органів Об’єднання "Граніт";

6.1.2. брати участь в обговоренні та визначенні основних напрямів діяльності Об’єднання "Граніт" та його керівних органів;

6.1.3. користуватися майном Об’єднання "Граніт" у встановленому Радою Об’єднання "Граніт" порядку;

6.1.4. вносити заяви та пропозиції на розгляд Конференції, Ради та Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт", а також використовувати інші права, передбачені цим Статутом;

6.1.5. брати участь у заходах, що проводяться Об’єднання "Граніт" або за її участю;

6.1.6. брати участь у реалізації програм діяльності Об’єднання "Граніт" та контролювати їх виконання через керівні органи;

6.1.7. публікувати свої матеріали, оголошення у друкованих органах Об’єднання "Граніт";

6.1.8. вийти зі складу Об’єднання "Граніт" в порядку та на умовах, встановлених цим Статутом;

6.1.9. отримувати інформацію щодо використання коштів Об’єднання "Граніт";

6.1.10. брати участь у роботі робочих органів та комісій Об’єднання "Граніт" через своїх представників.

6.2. Члени Об’єднання "Граніт" зобов’язані:

6.2.1. дотримуватись Статуту Об’єднання "Граніт" та виконувати його вимоги; виконувати зобов’язання, прийняті Об’єднання "Граніт", відповідно до укладених Генеральної, Регіональної та галузевих угод та інших угод і договорів;

6.2.2. виконувати рішення керівних органів Об’єднання "Граніт";

6.2.3. забезпечувати відповідно до умов цього Статуту повне за обсягом та своєчасне за строками виконання взятих на себе обов’язків;

6.2.4. не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Об’єднання "Граніт";

6.2.5. брати участь у роботі з досягнення мети та завдань Об’єднання "Граніт";

6.2.6. сплачувати своєчасно та у повному обсязі вступні та членські внески у порядку, встановленому Радою Об’єднання "Граніт".

6.3. Розмір вступних, членських, цільових та благодійних внесків та порядок їх сплати встановлюються Радою Об’єднання "Граніт".

6.4. З моменту вступу до Об’єднання "Граніт", члени автоматично делегують Раді Об’єднання "Граніт" основні повноваження щодо встановлення конкретних соціальних норм та стандартів у Генеральній та Регіональній угодах. Положення таких угод відповідно до Закону України "Про колективні договори і угоди" діють безпосередньо та є обов’язковими для всіх суб’єктів, які перебувають у сфері дії сторін, які підписали Угоду, у тому числі для членів Об’єднання "Граніт".

6.5. Жоден з членів Об’єднання "Граніт" не може передавати третім особам повністю чи частково свої права та обов’язки за цим Статутом без відповідного рішення Ради Об’єднання "Граніт".

СТАТТЯ 7.

КОНФЕРЕНЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ «ГРАНІТ»

 

 

7.1. Вищим керівним органом Об’єднання "Граніт" є Конференція, яка щорічно скликається Радою Об’єднання "Граніт" або її Головою.

Позачергова Конференція Об’єднання "Граніт" скликається Радою Об’єднання "Граніт" або на вимогу не менше третини членів Об’єднання "Граніт" згідно з рішенням їх відповідних виборних керівних органів, якщо цього вимагають інтереси Об’єднання "Граніт" в цілому.

7.2. Про час скликання, порядок денний, норму представництва делегатів, Рада Об’єднання "Граніт" оголошує не менш як за 2 тижні до дати проведення Конференції, а на позачергову Конференцію – не менше ніж за п`ять днів до їх проведення.

7.3. Норми представництва делегатів Конференції та їх кількість від кожного члена Об’єднання "Граніт" на Конференцію встановлюються Радою Об’єднання "Граніт" на підставі даних про членів, у терміни, встановлені Радою Об’єднання "Граніт", а порядок обрання делегатів Конференції – членами Об’єднання "Граніт" - самостійно.

7.4. Виконавчий директор Об’єднання "Граніт" та його заступник присутні на Конференції Об’єднання "Граніт" з правом дорадчого голосу.

7.5. Головуючий на Конференції та Секретар обираються щоразу на Конференції Об’єднання "Граніт" із числа делегатів Конференції.

7.6. При вирішенні питань на Конференції Об’єднання "Граніт" кожен з делегатів має один голос.

7.7. При голосуванні на Конференції, підрахунок голосів може здійснюватися вибраною Президією Конференції або Лічильною комісією, яка обирається Конференцією з числа делегатів Конференції. До складу Лічильної комісії не можуть обиратися Голова Ради та члени Ради Об’єднання "Граніт".

7.8. До виключної компетенції Конференції Об’єднання "Граніт" належать:

7.8.1. затвердження Статуту Об’єднання "Граніт" та внесення до нього змін і доповнень, які підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до чинного законодавства. Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації;

7.8.2. прийняття рішень щодо реорганізації Об’єднання "Граніт";

7.8.3. прийняття рішень щодо припинення діяльності Об’єднання "Гра-ніт", призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

7.8.4. вибори складу Ради Об’єднання "Граніт", обрання Ревізійної та Мандатної комісій;

7.8.5. визначення основних напрямків діяльності Об’єднання "Граніт";

7.8.6. розгляд та затвердження звітів Ради Об’єднання "Граніт", Ревізійної та Мандатної комісій, оцінка їх діяльності;

7.8.7. відчуження майна Об’єднання "Граніт" на суму, що становить більше 20 (двадцяти) відсотків майна Об’єднання "Граніт";

7.8.8. прийняття рішення з приводу звернень, апеляцій членів Об’єднання "Граніт" до Конференції;

7.8.9. обрання Голови, членів Ради Об’єднання "Граніт", Ревізійної та Мандатної комісій строком на 3 роки;

7.8.10. затвердження річного звіту і річного бухгалтерського балансу;

7.8.11. заслуховування та затвердження щорічної доповіді Голови Ради Об’єднання "Граніт" щодо результатів роботи за рік;

7.9. Питання, щодо затвердження та внесення доповнень до Статуту Об’єднання "Граніт", прийняття рішень щодо реорганізації Об’єднання "Граніт", припинення діяльності Об’єднання "Граніт" і призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу, переобрання Голови Ради Об’єднання "Граніт" вирішуються більшістю у ¾ голосів від загальної кількості присутніх на Конференції делегатів, згідно статті 98 Цивільного кодексу України.

Форма голосування (відкрите чи таємне) визначається Конференцією.

З решти питань рішення на Конференції приймаються простою більшістю голосів.

7.10 Конференція Об’єднання "Граніт" вважається правомірною, якщо на ній присутні не менше 60 % делегатів Конференції Об’єднання "Граніт".

7.11. Для підготовки відповідних рішень, Конференція Об’єднання "Граніт" може обирати редакційну комісію з числа делегатів.

7.12. Документальне оформлення матеріалів Конференції Об’єднання "Граніт" здійснює Виконавча Дирекція Об’єднання "Граніт" у десятиденний термін після закінчення Конференції.

7.15. Протокол, матеріали та рішення, прийняті на Конференції Об’єднання "Граніт", підписує головуючий на Конференції та Секретар Конференції.

СТАТТЯ 8.

РАДА ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

8.1. Вищим керівним органом Об’єднання "Граніт" у період між Конференціями є Рада, яка обирається Конференцією на три роки. Очолює Раду Об’єднання Граніт" Голова Ради.

Членами Ради Об’єднання "Граніт" можуть бути обрані лише по одному представнику від організацій роботодавців (об’єднань), які є членами Об’єднання "Граніт".

Склад Ради Об’єднання "Граніт" затверджує Конференція Об’єднання "Граніт", якій підзвітна і підконтрольна Рада.

Члени Ради не можуть передоручити свої повноваження члена Ради Об’єднання "Граніт" іншим особам.

8.2. Основною формою роботи Ради Об’єднання "Граніт" є засідання Ради, які проводяться не рідше одного разу на квартал. Засідання Ради Об’єднання "Граніт" вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин її членів, затверджених Конференцією.

Рішення про скликання Ради Об’єднання "Граніт", порядок денний та дату проведення приймає Голова Ради і повідомляє про це членам Ради Об’єднання "Граніт" не пізніше як за три дні до її засідання.

8.3. Рішення Ради Об’єднання "Граніт" приймаються більшістю голосів присутніх на його засіданні членів Ради і вважаються прийнятими, якщо вони підтримані більшістю присутніх членів Ради.

При вирішенні питань на засіданні Ради кожен член Ради Об’єднання "Граніт" має один голос.

За умови рівної кількості голосів голос Голови Ради є вирішальним.

8.4. Повноваження Ради Об’єднання "Граніт" визначаються Конференцією та Положенням про неї.

8.5. У засіданні Ради Об’єднання "Граніт" беруть участь з правом дорадчого голосу Виконавчий директор Об’єднання "Граніт" та його заступник.

8.7. До повноважень Ради Об’єднання "Граніт" належить:

8.7.1. формування основних напрямів діяльності Об’єднання "Граніт";

8.7.2. вжиття заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об’єднання "Граніт" у межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

8.7.3. прийняття рішення щодо скликання Конференцій Об’єднання "Граніт", затвердження дати їх проведення, проекту порядку денного, попереднього розгляду документів, які виносяться на Конференцію, встановлення норм представництва;

8.7.4. затвердження кошторису Об’єднання "Граніт" та контроль за його виконанням, встановлення розміру вступних і членських внесків та порядку їх сплати, прийняття рішення про сплату цільових членських внесків та затвердження їх розміру;

8.7.5. прийом організацій (об’єднань) роботодавців до складу Об’єднання "Граніт" та прийняття рішення щодо виключення зі складу Об’єднання "Граніт" у випадках і в порядку, передбачених цим Статутом;

8.7.6. визначення основних критеріїв та умов укладання Регіональної угоди, договорів, домовленостей, протоколів, інших угод, які розповсюджуються на роботодавців, членів Об’єднання "Граніт". Зазначені документи підписує Голова Ради Об’єднання "Граніт" або інша особа, уповноважена Радою Об’єднання "Граніт";

8.7.7. розгляд і внесення пропозицій щодо проектів нормативно-правових актів органів державної влади та місцевого самоврядування;

8.7.8. делегування та затвердження представників Об’єднання "Граніт" до представницьких органів Сторони роботодавців, дво-, тристоронніх органах, які утворюються відповідно до чинного законодавства та за домовленістю сторін соціального діалогу;

8.7.9. прийняття рішення про вступ до об`єднань організацій роботодавців, інших неурядових громадських організацій, а також міжнародних організацій;

8.7.10. затвердження правил, положень про органи управління Об’єднання "Граніт" та інших внутрішніх документів, визначення організаційної структури Об’єднання "Граніт".

8.7.11. визначення представників Об’єднання "Граніт" у складі органів управління фондами з окремих видів загальнообов’язкового державного соціального страхування та заслуховування інформації щодо їхньої діяльності;

8.7.12. прийняття рішень про створення за участю Об’єднання "Граніт" підприємств, господарських товариств, інших господарських суб’єктів та вихід з них, затвердження їх статутів, положень;

8.7.13. призначення та звільнення Виконавчого директора Об’єднання "Граніт" та його заступника, контроль за діяльністю Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт";

8.7.14. затвердження зразків печатки, штампів, емблеми та іншої символіки Об’єднання "Граніт";

8.7.15. погодження умов договорів оренди (суборенди) щодо здачі в оренду (суборенду) приміщень та іншого нерухомого майна Об’єднання "Граніт" та надання повноважень Виконавчому директору Об’єднання "Граніт" на їх підписання;

8.7.16. прийняття рішення щодо подання матеріалів на присвоєння почесних звань та відзначення нагородами Федерації роботодавців України, звернення з клопотанням про нагородження державними нагородами та присвоєння почесних звань України, удостоєння відзнаками міжнародних організацій представників організацій роботодавців, їх об’єднань та роботодавців – членів Об’єднання "Граніт", нагородження членів Об’єднання "Граніт" та надання матеріальної допомоги за рахунок коштів Об’єднання "Граніт";

8.7.17. виступ із заявами від імені Об’єднання "Граніт" з актуальних питань економічного характеру та соціально-трудових відносин, зверненнями та відкритими листами до місцевих органів влади, вищих посадових осіб держави, центральних законодавчих, виконавчих, судових та адміністративних органів України з проблем, пов’язаних із захистом прав та законних інтересів роботодавців, членів Об’єднання "Граніт".

8.7.18. прийняття рішень з будь-яких інших питань діяльності Об’єднання "Граніт", розгляд яких не відноситься до виключної компетенції Конференції.

8.8. Рішення Ради Об’єднання "Граніт" оформляється Виконавчою Дирекцією Об’єднання "Граніт" у триденний термін у формі постанови або протоколу, які підписуються Головою Ради Об’єднання "Граніт".

СТАТТЯ 9.

ГОЛОВА РАДИ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

9.1. Голова Ради Об’єднання "Граніт" є вищою посадовою особою Об’єднання "Граніт", діє від її імені та представляє її інтереси в органах законодавчої і виконавчої влади, громадських об`єднаннях, міжнародних організаціях. У своїй діяльності Голова керується цим Статутом, рішеннями Конференцій, Ради та чинним законодавством України.

9.2. Голова Ради Об’єднання "Граніт" обирається Конференцією Об’єднання "Граніт" зі складу членів організації строком на три роки. Головою Ради може бути особа, яка є керівником організації роботодавців (об’єднання) - члена Об’єднання "Граніт", авторитетна у середовищі роботодавців, має досвід керування організацією (об’єднанням) роботодавців не менше 3-х років, та за яку проголосувало більше половини делегованих представників членів Об’єднання "Граніт", присутніх на Конференції.

Головою Ради Об’єднання "Граніт" не може бути обрана особа, яка є членом виборних керівних органів політичної партії чи її осередків або займає інші керівні посади у політичній партії, є державним службовцем.

9.3. Голова Ради Об’єднання "Граніт" підзвітний та підконтрольний Конференції Об’єднання "Граніт" та Раді, несе перед ними персональну відповідальність за виконання покладених на нього функцій і завдань, здійснення наданих йому цим Статутом повноважень.

9.4. Голова Ради Об’єднання "Граніт":

9.4.1. скликає Конференції, засідання Ради Об’єднання "Граніт" та забезпечує підготовку необхідних матеріалів і пропозицій для розгляду на них;

9.4.2. забезпечує виконання прийнятих рішень, постанов, резолюцій Конференцій і Ради Об’єднання "Граніт";

9.4.3. вживає заходів щодо розширення сфер діяльності та впливу Об’єднання "Граніт" в межах, визначених цим Статутом та чинним законодавством України;

9.4.4. представляє Об’єднання "Граніт" в усіх установах та організаціях Харківської області, України та за її межами;

9.4.5. підписує договори, угоди та інші документи від імені Об’єднання "Граніт", в тому числі міжнародні;

9.4.6. здійснює нагляд за діяльністю Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт";

9.4.7. відкриває Конференції Об’єднання "Граніт". Щорічно звітує перед Конференцією з доповіддю про результати роботи Ради Об’єднання "Граніт".

СТАТТЯ 10.

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

10.1. Виконавча Дирекція Об’єднання "Граніт" є виконавчим органом Об’єднання "Граніт", яка затверджується Радою Об’єднання "Граніт" та діє на підставі Положення про Виконавчу Дирекцію Об’єднання "Граніт" та цього Статуту, для виконання стратегічних, поточних планів та завдань, організаційного, правового, інформаційно-технічного забезпечення діяльності, управління майном і коштами, вирішення інших питань, пов’язаних з виконанням статутних завдань і метою діяльності Об’єднання "Граніт".

Виконавча Дирекція Об’єднання "Граніт" надає Голові Ради Об’єднання "Граніт" звітність щодо своєчасності та повноти сплати членських внесків.

Виконавча Дирекція забезпечує необхідну інформаційну діяльність та зв’язки із засобами масової інформації, проведення "круглих столів", прес-конференцій, брифінгів тощо, інформує членів Об’єднання "Граніт" про час та місце проведення Конференцій, засідань Ради, інших організаційних заходів Об’єднання "Граніт".

10.2. Виконавчу Дирекцію Об’єднання "Граніт" очолює Виконавчий директор Об’єднання "Граніт", який має заступника по організаційним питанням роботи Об’єднання "Граніт". Виконавчий директор та його заступник призначаються та звільняються Радою Об’єднання "Граніт" за пропозицією Голови Ради і є найманими працівниками, які працюють на постійній основі.

Печатка та оригінали статутних документів Об’єднання "Граніт" знаходяться у Виконавчого директора Об’єднання "Граніт", який може своїм письмовим наказом покласти відповідальність за її зберігання та використання на іншого працівника Виконавчої Дирекції.

10.3. Положення про Виконавчу дирекцію Об’єднання "Граніт", її структуру та кошторис витрат на її утримання затверджується Радою Об’єднання "Граніт".

10.4. Виконавча дирекція Об’єднання "Граніт" підзвітна і підконтрольна Раді Об’єднання "Граніт" та несе перед ним персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань та функцій.

10.5. Виконавчий директор Об’єднання "Граніт" та його заступник не можуть займати посади у виборних органах Об’єднання "Граніт", організаціях роботодавців, їх об’єднаннях, не можуть бути членами виборних керівних органів у політичних партіях чи їх осередках або займати інші керівні посади у політичних партіях.

10.6. Виконавчий директор Об’єднання "Граніт" діє та представляє Об’єднання "Граніт" в усіх установах та організаціях Харківської області і України та за її межами на підставі цього Статуту, чинного законодавства, рішень Конференції та Ради Об’єднання "Граніт", Положення про Виконавчу Дирекцію Об’єднання "Граніт".

10.7. До компетенції Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт" належить організація та вирішення усіх питань щодо діяльності Об’єднання "Граніт" та її Виконавчої Дирекції.

10.8. Виконавчий директор у межах Статуту Об’єднання "Граніт" здійснює управління майном Об’єднання "Граніт", включаючи фінансові кошти, укладає правочини (угоди, договори, тощо) майнового характеру у межах кошторису, затвердженого Радою Об’єднання "Граніт", а також забезпечує ведення бухгалтерського обліку, своєчасну сплату податків і подання бухгалтерської та іншої звітності.

10.9. Заступник Виконавчого директора по організаційним питанням роботи забезпечує організацію виконання Об’єднання "Граніт" статутних задач та цілей, вирішення усіх питань щодо діяльності Об’єднання "Граніт", Ради та Виконавчої дирекції, виконує обов’язки Виконавчого директора Об’єднання "Граніт" у разі його тимчасової відсутності, пов’язаної з відрядженням, відпусткою, хворобою та ін. причин.

Заступник Виконавчого директора по організаційним питанням роботи Об’єднання "Граніт" підзвітний і підконтрольний Виконавчому директору Об’єднання "Граніт" та несе перед ним персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань та функцій.

10.10. Виконавча дирекція Об’єднання "Граніт" організовує підготовку та проведення Конференцій, засідань Ради Об’єднання "Граніт", проведення заходів на виконання рішень Конференцій, Ради, здійснює координацію діяльності членів Об’єднання "Граніт".

10.11. Виконавча директор Об’єднання "Граніт" та його заступник беруть участь у Конференціях і засіданнях Ради Об’єднання "Граніт" з правом дорадчого голосу.

10.12. Виконавча дирекція Об’єднання "Граніт" готує пропозиції до кошторису Об’єднання "Граніт" та подає його проект на розгляд Ради Об’єднання "Граніт".

10.13. Виконавча дирекція Об’єднання "Граніт" узагальнює пропозиції членів Об’єднання "Граніт" та формує проект порядку денного Конференцій та засідань Ради Об’єднання "Граніт", забезпечує підготовку змістовної частини матеріалів на Конференції та засідання Ради Об’єднання "Граніт".

10.14. Виконавча дирекція Об’єднання "Граніт" забезпечує інформацію за запитом Голови Ради Об’єднання "Граніт" про хід виконання рішень Конференцій та Ради Об’єднання "Граніт", надає іншу інформацію.

10.15. У разі необхідності, Виконавчий директор Об’єднання "Граніт" залучає до роботи фахівців на договірній основі у межах своєї компетенції.

СТАТТЯ 11.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

11.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт" здійснює Ревізійна комісія Об’єднання "Граніт".

11.2. Ревізійна комісія обирається Конференцією Об’єднання "Граніт" на три роки з числа членів Об’єднання "Граніт" та підзвітна Конференції Об’єднання "Граніт". Кількісний та персональний склад Комісії визначається Конференцією. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Ради та працівники Виконавчої Дирекції Об’єднання "Граніт" .

11.3. Ревізійна комісія може залучати до своєї роботи фахівців відповідної спеціалізації.

11.4. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Виконавчої дирекції Об’єднання "Граніт" за підсумками фінансового року. Ревізійна комісія звітує про результати своєї роботи перед Конференцією Об’єднання "Граніт".

Ревізійна комісія, за результатами перевірки, може ініціювати розгляд підсумків перевірок на засіданнях Ради Об’єднання "Граніт".

11.5. Рішення Ревізійної комісії приймається простою більшістю голосів загальної кількості присутніх членів комісії на засіданні. Засідання Ревізійної комісії являється правомочним за умови присутності двох третин її членів.

11.6. Діяльність Ревізійної комісії регулюється Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Конференцією Об’єднання "Граніт".

СТАТТЯ 12.

МАНДАТНА КОМІСІЯ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

12.1. Мандатна комісія Об’єднання "Граніт" обирається в кількості від 2 до 5 осіб на Конференції Об’єднання "Граніт" простою більшістю голосів делегатів, присутніх на Конференції, і підзвітна Конференції.

12.2. Мандатна комісія створюється для перевірки повноважень делегатів (уповноважених осіб) Конференції, про що і доповідає на початку роботи Конференції Об’єднання "Граніт".

12.3. Мандатна комісія здійснює перевірку дотримання порядку делегування та дострокового відкликання (заміни) членів Ради Об’єднання "Граніт". Рішення Мандатної комісії з цих питань є остаточним і оформляється протоколом, який в порядку інформації доводиться до відому членів Ради Об’єднання "Граніт".

12.4. Мандатна комісія вносить пропозиції щодо виключення з Об’єднання "Граніт" його членів, а також виконує інші функції, делеговані їй Конференцією.

12.5. Мандатна комісія може розглядати інші питання діяльності Об’єднання "Граніт", в тому числі питання членства організацій, дотримання ними Статутних норм Об’єднання "Граніт".

12.6. Рішення Мандатної комісії Об’єднання "Граніт" приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

СТАТТЯ 13.

МАЙНО ТА КОШТИ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

13.1. Майно Об’єднання "Граніт" формується за рахунок вступних, членських, цільових, добровільних та дольових внесків, доходів від підприємств, установ, організацій, часток паїв, акцій, що належать Об’єднанню "Граніт". На підставі окремих угод, члени Об’єднання "Граніт" мають право передавати належне їм майно у володіння, користування на умовах, визначеними цими угодами.

13.2. Майно Об’єднання "Граніт" належить йому на праві власності. Власністю Об’єднання "Граніт" може бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні та нематеріальні активи, кошти, а також інше майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

13.3. Об’єднання "Граніт" має право здійснювати щодо свого майна будь-які дії та укладати угоди, що не суперечать чинному законодавству та вимогам цього Статуту, у тому числі надавати фінансову допомогу для розвитку та виконання статутних цілей і завдань членам Об’єднання "Граніт", іншим громадським організаціям.

13.4. Функціонування Об’єднання "Граніт" здійснюється за рахунок власних коштів. Джерелами цих коштів є:

13.4.1. кошти, надані Об’єднанню "Граніт" її членами, у тому числі у вигляді вступних, членських, цільових та благодійних внесків;

13.4.2. добродійні внески та пожертвування фізичних і юридичних осіб України та інших держав у вигляді грошових надходжень, матеріальних цінностей та іншого майна;

13.4.3. кошти, отримані від господарської діяльності створених Об’єднання "Граніт" юридичних осіб, а також від часток, паїв, акцій, що належать Об’єднання "Граніт", які не можуть перерозподілятися між членами Об’єднання "Граніт", а використовуються для досягнення статутної мети та виконання завдань Об’єднання "Граніт";

13.4.4. цільові гранти міжнародних фінансових та інших організацій;

13.4.5. інші надходження, не заборонені законодавством України.

13.5. Об’єднання "Граніт" може отримувати у володіння та користування майно, що належить її членам, а члени Об’єднання "Граніт" можуть отримувати у володіння та користування майном, що належить Об’єднання "Граніт", на умовах та у порядку, встановлених окремими угодами між Об’єднання "Граніт" та її членами.

СТАТТЯ 14.

НАЙМАНІ ПРАЦІВНИКИ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

14.1. Наймані працівники Об’єднання "Граніт" не можуть одночасно перебувати на державній службі чи у виборних органах політичних партій.

14.2. Усі питання, пов’язані зі штатними співробітниками Об’єднання "Граніт", регулюються трудовим законодавством України, цим Статутом, окремими посадовими інструкціями, які у разі необхідності розробляються і затверджуються Радою Об’єднання "Граніт".

СТАТТЯ 15.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

15.1. Об’єднання "Граніт" може бути ліквідовано у таких випадках:

15.1.1 за рішенням Конференції Об’єднання "Граніт";

15.1.2 за рішенням суду.

15.2. У випадку ліквідації Об’єднання "Граніт", Конференція Об’єднання "Граніт" призначає Ліквідаційну комісію.

У разі ліквідації Об’єднання "Граніт" за рішенням суду, Ліквідаційна комісія призначається у відповідності до норм діючого законодавства.

15.3. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Конференції Об’єднання "Граніт". В разі, якщо Конференція Об’єднання "Граніт" дає відповідне доручення Голові Ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується Головою Ліквідаційної комісії.

15.4. У разі припинення діяльності Об’єднання "Граніт" майнові питання вирішуються відповідно до Статуту Об’єднання "Граніт" та чинного законодавства України.

Після припинення діяльності Об’єднання "Граніт" майно, надане йому у тимчасове користування, повертається його власнику.

15.5. У разі ліквідації Об’єднання "Граніт", його активи повинні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного виду або зараховані до доходу бюджету.

15.6. Реорганізація Об’єднання "Граніт" здійснюється за рішенням Конференції Об’єднання "Граніт". При реорганізації Об’єднання "Граніт", вся сукупність його прав та обов’язків переходить до правонаступника.

СТАТТЯ 16.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ОБ'ЄДНАННЯ "ГРАНІТ"

16.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Конференцією Об’єднання "Граніт" у порядку, визначеному цим Статутом, та оформлюються у письмовій формі.

16.2. Прийняті Конференцією Об’єднання "Граніт" зміни та доповнення до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства.

Зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 17.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Відносини, не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.