Консультации и семинары

ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ КЕРІВНИКУ

що повинен знати і як має себе поводити керівник підприємства, установи, організації, якщо його хочуть перевірити представники ДС БЕЗ, УБОЗ, податкової міліції або податкової служби

Внутрішніми нормативно-розпорядчими документами керівників підприємств, установ, організацій має бути чітко визначено посадових осіб, які мають повноваження офіційного спілкування з перевіряючими, питання законності перевірки і приймання рішення щодо допущення до перевірки або її відхилення.

Якщо керівник підприємства, установи, організації відбуває у відпустку чи відрядження, наказом призначається особа, тимчасово виконуюча обов’язки офіційного спілкування з перевіряючими.

Уповноважена особа повинна:

 • уважно вивчити надані перевіряючими документи, скопіювати їх або переписати з них всі дані;
 • прийняти рішення допускати чи недопускати перевіряючих до перевірки;
 • якщо виникла потреба звернутися до юриста за правовою допомогою.

Усі інші працівники, яким не надані повноваження представницьких функціїї з питань офіційного спілкування з перевіряюми, без дозволу відповідної уповноваженої особи суб’єкта господарювання, не мають права:

 • давати перевіряючим будь-які усні пояснення, свідчення і таке інше;
 • писати на вимогу перевіряючих будь-які письмові повідомлення або пояснювальні записки;
 • надавати дозвіл перевіряючим на огляд службових приміщень, робочих місць, особистих речей.

Органи міліції мають право приступити до проведення перевірки суб‘єктів господарської діяльності за умови наявності направлення на перевірку, яке складається за формою, встановленою Міністерством внутрішніх справ України.

У направленні на перевірку повинні бути зазначені:

 • дата його видачі,
 • назва підрозділу міліції,
 • мета перевірки,
 • вид перевірки,
 • підстави перевірки,
 • дата початку перевірки;
 • дата закінчення перевірки,
 • посади, звання та прізвища посадових осіб підрозділу міліції, які проводитимуть перевірку.
 • підпис керівника підрозділу міліції, що скріплений печаткою органу міліції.

Якщо в направленні відсутній хоча б один, з вказаних вище, реквізитів, керівник підприємства, установи, організації або уповноважена ним особа має правові підстави не допускати перевіряючих до перевірки.

Слід запам’ятати, що можуть бути інші обставини, на підставі яких керівник підприємства, установи, організації має правові підстави не допускати перевіряючих до перевірки, наприклад:

 • в направленні підставою для перевірки вказано інші обставини, ніж оперативно-розшукова справа,
 • посвідчення хоча б одного з перевіряючих являється простроченим,
 • керівнику не дають зробити ксерокопію, або переписати власноручно зміст направлення.

Відмова перевіряючих в наданні можливості керівнику скопіювати зміст направлення призводить до того, що суб‘єкти господарської діяльності позбавляються можливості оскарження. сумнівного документу.

У випадку, коли Вам пощастило і Вам вдалося скопіювати текст направлення, яке, на Ваш погляд, не повинно виконуватися, керівник підприємства, установи, організації має можливість, не пізніш як у десятиденний термін, відправити своє заперечення на адресу органу, що видав направлення.

Заперечення повинно бути складено в двох примірниках. На одному з них в канцелярії органу, що видав направлення, повинні зробити відмітку про реєстрацію заперечення. Якщо ж керівник підприємства цього не зробить, то це дасть законну підставу, для проведення перевірки, навіть в тому випадку, якщо направлення має істотні порушення законодавства.

Окремо рекомендуємо суб‘єктам господарювання звертати увагу на самі підстави для проведення перевірки, що вказуються у направленнях.

Здебільшого у якості підстав для проведення перевірок зазначаються статті нормативних актів за якими регламентується порядок здійснення перевірок. Як правило, це посилання на абзац другий пункту 24 статті 11 Закону України «Про міліцію», Постанову Кабінету Міністрів України № 510, яка затверджує положення про ДСБЕЗ, розділ V «Податкова міліція» Закону України «Про державну податкову службу України».

Насправді, єдиною підставою для проведення перевірки з боку представників оперативно-розшукових підрозділів може бути лише наявність фактів порушення законодавства суб‘єктом господарювання, які в установленому законом порядку реєструються у відповідному журналі підрозділів ДСБЕЗ, УБОЗ, податкової міліції.

Так абзац перший пункту 24 статті 11 закону України «Про міліцію» наголошує, що перевірки мають здійснюватися «…по фактах порушення законодавства, контроль за додержанням якого відноситься до компетенції міліції».

Тобто, якщо не заведена оперативно-розшукова справа, то направлення не має юридичної сили і є протиправним.

Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності, суб‘єктів господарювання, оперативно уповноваженими представниками, ДСБЕЗ, УБОЗ і податкової міліції є не що інше, як здійснення оперативно-розшукових заходів.

Оскільки ДС БЕЗ, УБОЗ і податкова міліція, як силові, є суб‘єктами оперативно-розшукової діяльності, то перевірки фінансово-господарської діяльності суб‘єктів господарювання з їхнього боку взагалі не можуть мати місця.*

При цьому ст. 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» вимагає від оперативно-розшукових підрозділів додержання законності під час проведення оперативно-розшукових заходів, яке полягає в наступному:

 • проведення оперативно-розшукових заходів повинно здійснюватися тільки при наявності підстав з обов‘язковим заведенням оперативно-розшукових справ (абз. перший);
 • без заведення оперативно-розшукових справ проведення оперативно-розшукових заходів забороняється (абз. третій).

Зважаючи на вище наведені вимоги нормативних актів України, в якості підстави для проведення перевірок працівниками органів МВС, податковою міліцією в направлені на перевірку повиннно бути вказано номер і дату заведення оперативно-розшукової справи за якою здійснюються відповідні заходи.

Окрім правоохоронних органів, на перевірку суб‘єктів господарювання мають право ще різноманітні контролюючі органи.

Щодо перевірок фінансово-господарської діяльності суб‘єктів господарювання, то їх здійснюють так званні контролюючі органи.

Органами, що перевіряють сплату податків і обов‘язкових платежів (зборів) в бюджет і державні цільові фонди, а також неподаткових платежів – податкові органи Державної податкової служби України»

Проведення перевірок з боку податкових інспекцій регламентується Законом України «Про державну податкову службу в України» (далі Закон №509) і Указом Президента України № 817/98 (далі Указ).

Стаття 11 Закону № 509 передбачає наступні види перевірок:

1. Документальні виїзні планові перевірки згідно з планом-графіком планових перевірок і зобов‘язковим направленням платникові податків письмового повідомлення за 10 (десять) календарних днів до початку перевірки згідно з третьою частиною п.2 Указу Президента України від 23.07.1993 р. № 817/98. Службові особи податкового органу, у якому стоїть на обліку підприємство, установа, організація перед перевіркою зобов’язані:

 • пред‘явити керівнику аптечної установи, або уповноваженій ним особі свої персональні службові посвідчення.
 • пред‘явити платникові податку під розписку направлення на перевірку керівника податкового органу розписатися у журналі реєстрації перевірок згідно з указом та наказом державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18

2. Документальні виїзні позапланові перевірки проводяться з наступних підстав:

 • якщо виявлені факти порушення за результатами перевірок інших платників;
 • не надані податкові декларації;
 • виявлена невірогідність даних у податкових деклараціях;
 • платник подав скаргу на посадових осіб податкового органу;
 • у разі необхідності проведення перевірки відомостей, отриманих від особи, що мала правові відносини з платником;
 • здійснюється реорганізація (ліквідація) платника;
 • при заведенні оперативно-розшукової справи відносно посадової особи платника;
 • у разі невідповідності вимогам законодавства висновків акту перевірки податковим органом, виявленої в результаті перевірки вищестоящим органом ДПС обов’язкової податкової звітності платника;
 • бухгалтерією підприємства надана декларація з негативним значенням по ПДВ, яке складає більше 100 тис. грн..;
 • пов’язані з використанням РРО або виробництвом і обігом сприту етилового, кон’ячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюнових виробів.

Перевіряючі особи податкового органу перед перевіркою повинні:

 • пред’явити свої службові посвідчення;
 • надати направлення на перевірку, у якому обов’язково вказується хоча б одна з підстав
  • перелічені вище направлення підписується начальником податкового органу і скріплюється гербовою печаткою, до направлення додається копія наказу керівника податкового органу про проведення перевірки;
 • розписатись у журналі проведення перевірок.

Без виконання наведеного вище інспектори ДПС до перевірки не допускаються і їх проведення є незаконним

Ненадання перелічених вище документів платникові податків або їх надання з порушенням вимог, встановлених частиною 1 ст. 11 2 Закону № 509 є підставою для недопущення перевіряючих органів податкової служби до проведення планової або позапланової перевірки.

Документальні невиїзні (камеральні) перевірки здійснюються в приміщенні податкового органу лише на підставі наданих платником податкових декларацій, звітів, інших документів, пов’язаних з нарахуванням, сплатою податків і обов’язкових платежів.

За результатами планової перевірки у разі виявлення порушень законодавства складається відповідний акт, що підписується посадовими особами платника податків і податкового органу.

Рекомендації керівнику підприємства, установи, організації

Уважно і прискіпливо ознайомтесь з актом і у разі незгоди з якимось із його положень ні в якому разі не відмовляйтесь взагалі підписувати акт. Його потрібно підписати з обов’язковою приміткою, що з цим актом Ви не згодні і зауваження до акту будуть Вами надані впродовж 10 днів.

За результатами позапланової виїзної перевірки також складається акт, в якому відбиваються результати перевірки фактів і обставин, що спричинили її проведення.

Окремо зауважимо, що в разі виникнення у працівників ДПС сумнівів щодо дієздатності і правоспроможності платника податків, а також законності здійснення ним фінансово-господарських операцій, ДПС має право проводити, так звані зустрічні документальні перевірки, а також передавати матеріали в слідчий відділ податкової міліції.

ГОЛОВНЕ завдання керівника

при помилкових або неправомірних перевірках, з його погляду, написати на направленні, що «з перевіркою не згоден» і надіслати у відповідний орган кваліфіковане заперечення.

У разі виникнення бажання прослухати семінар на вищезгадану тему, звертайтеся за телефоном (8057) 756-63-86, 80504030440