Новости

11.11.2010

Основні положення нової Генеральної угоди аналізують профспілки – наш соціальний партнер

Враховуючи завдання програми Президента України, Сторони соціального діалогу на національному рівні, за активної участі своїх регіональних осередків, підготували проект і вийшли на підписання цілісного документу — Генеральної угоди під гаслом «Конкурентність, гідна праця, людський розвиток». Таке триєдине завдання для бізнесу, влади і профспілок спонукало Сторони під час переговорів напрацювати комплексні солідарні механізми та зобов’язання, які б реально сприяли поетапному досягненню Україною стандартів економіки та якості життя на рівні ТОП-20 найбільш розвинутих країн світу — як цього зажадав наш Президент, а також збільшення доходів вдвічі, а відповідно зарплат втричі, як визначив Прем’єр-міністр України.

Головним позитивом нової Генеральної угоди є те, що Сторонам вдалося як зберегти важливі і ще актуальні на сьогодні норми попередньої Генеральної угоди, так і прийняти нові норми у їх розвиток.

Розділ І «СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ВИРОБНИЦТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ»

 • Знайшли вагоме відображення питання захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринках і конкурентоспроможності національної економіки.
 • Вперше запроваджується норма про співпрацю соціальних партнерів під час розробки стратегічних та/або програмних документів щодо співробітництва України з Світовим банком, Світовою організацією торгівлі укладанні угод про зони вільної торгівлі.
 • Сторони вперше прийняли норму щодо підготовки основних прогнозних макропоказників розвитку України, що дозволятиме соціальним партнерам визначати свої позиції при їх підготовці.
 • Передбачається співпраця соціальних партерів на всіх стадіях бюджетного процесу.
 • Сторони визнали, що ефективному і конкурентному розвитку буде сприяти демократизація управління підприємствами.
 • Профспілки братимуть участь у контролі постприватизаційного розвитку акціонерних і залучатися до підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна.
 • Позитивно вирішено питання навчання представників профспілок, які беруть участь у роботі спостережних рад акціонерних товариств.
 • У частині зобов’язань Кабінету Міністрів України прийнята важлива норма щодо повернення відповідних корпоративних прав державі при порушенні покупцями об’єктів приватизації умов договорів купівлі-продажу державного майна

У сфері забезпечення продуктивної зайнятості.

Серед позитивів Угоди слід відзначити:

 • У розвиток чинної Генеральної угоди прийняті норми, які передбачають зростання рівня зайнятості населення.
 • Збережено норма щодо забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років.
 • Спільну домовленість Сторін створити умови для сталого скорочення нелегальної і тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин.
 • Запобіганню поширенню нетипових форм зайнятості сприятиме застосування норми про включення до галузевих угод та колективних договорів зобов’язання роботодавців щодо залучення працівників сторонніх підприємств на умовах цивільно-правових договорів.
 • Вперше прийнята норма щодо вивчення протягом 2010 року питання створення інтегрованої інспекції праці згідно з рекомендаціями МОП.
 • Серед нових зобов’язань Кабінету Міністрів України — зобов’язання вживати заходів для державної підтримки розвитку виробничої та соціальної інфраструктури малих монофункціональних міст з метою збереження існуючих та створення нових робочих місць і на цій основі забезпечення зайнятості населення цих місць.
 • Кабінет Міністрів України взяв зобов’язання щодо розроблення та сприяння прийняттю Верховною Радою України важливих законів для реалізації активної політики зайнятості: «Про професійний розвиток працівників», «Про Загальнодержавну цільову соціальну програму збереження та розвитку трудового потенціалу України до 2017 року», « Про зайнятість населення (нова редакція) ».

Розділ ІІ Оплата праці.

 • Угодою визначено щорічні темпи підвищення як реальної так і номінальної заробітної плати, а саме реальної не менше темпів зростання реального ВВП.
 • Закладено також темпи зростання номінальної заробітної плати не менше 17,8% в 2010 році, та не менше 15-16 відсотків в наступних роках (що в умовах прогнозованого зниження інфляції забезпечить зростання реальних доходів працівників).
 • Досягнуто домовленості з роботодавцями що розмір заробітної плати некваліфікованого працівника не бюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці має перевищувати фактичний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, розрахованого відповідно до законодавства. Реалізації цієї норми Генеральної угоди фактично означатиме запровадження в небюджетній сфері мінімального розміру оплати праці, який на сьогоднішній день перевищуватиме законодавчо визначену мінімальну заробітну плату майже на 300 грн.!. і виведення працюючої людини із зони бідності.
 • У результаті тривалих переговорів вдалось переконати та вперше домогтись зобов’язання Кабінету Міністрів України проводити переговори з профспілками щодо визначення базових умов в оплаті праці бюджетників, в тому числі й державних службовців. (Це є значним проривом у питанні договірного регулювання оплати праці й сприятиме реалізації в Україні принципів базових конвенцій МОП).
 • Роботодавцям, профспілкам та КМУ також вдалось домогтися взаємопорозуміння щодо забезпечення чіткої етапності і зрозумілого механізму наближення базового посадового окладу Єдиної тарифної сітки до мінімальної заробітної плати і системного зростання оплати праці всіх працівників бюджетної сфери. (Завдячуючи цій домовленості за Генеральною угодою протягом її дії має бути остаточно розв’язано проблему дискримінації з оплати праці бюджетників).
 • Вперше вдалось домогтися домовленості щодо застосовування у регіональних угодах при визначенні тарифних ставок (окладів) регіонального коефіцієнту перевищення прожиткового мінімуму в регіоні над встановленим законодавством рівнем.
 • Роботодавці та Уряд зобов’язались до кінця 2010 року погасати заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах, а з метою недопущення в подальшому цього ганебного явища внести законодавчі зміни з метою запровадження посиленого механізму компенсації за затримку заробітної плати (профспілки наполягають на пені за невиплату заробітної плати в розмірі не менше подвійної облікової ставки НБУ), посиленого контролю за наявністю коштів на рахунках підприємства.
 • Новацією Генугоди є норма щодо поступового наближення мінімальної заробітної плати до 45% від середньої заробітної плати (на сьогодні це склало б 1035грн.), що є практикою всіх країн Євросоюзу.
 • Досягнуто домовленості щодо розроблення та узгодження механізму проведення розрахунку мінімального рівня заробітної плати, який забезпечуватиме відтворення здатності працівника до праці та утримання непрацездатних членів його сім’ї (відтворювального рівня оплати праці). Після реалізації цієї норми Сторони матимуть суттєвий орієнтир у питанні при встановлення розміру МЗП як державної соціальної гарантії та договірних гарантій в оплаті праці.
 • Розділ ІІІ. Умови праці та відпочинку.

  Серед обов'язків, що покладає на себе сторона Уряду, слід особливо відмітити зобов'язання щорічно розглядати у травні на розширеному засіданні Уряду за участю Сторін стан забезпечення умов праці, виробничого травматизму і професійних захворювань в Україні і за підсумками розгляду публікувати Національний огляд стану охорони праці в країні. (Такого засідання Уряду не проводилося жодного разу, хоча проходила відповідна підготовка до його проведення за участі Сторін).

  Позитивний вплив на ефективність державного і громадського контролю у сфері охорони праці стане виконання зобов'язання щодо співпраці державних органів виконавчої влади з громадськими центрами незалежної експертизи з охорони праці. (Таке положення Генугоди відображає сучасні реалії, коли необхідно задля забезпечення захисту прав працівників у зазначеній сфері діяльності запроваджувати та поширювати незалежну систему експертиз з охорони праці та створено Центр незалежних експертиз з охорони праці ФПУ у м. Донецьк).

  Значним досягненням стала вимога до бюджетних установ щорічно передбачати у розрахунках до кошторисів окремим розділом видатки на охорону праці, а головним розпорядникам бюджетних коштів забезпечити контроль за виконанням вказаного доручення. (Зазначене положення проекту Генугоди викликало заперечення з боку деяких центральних органів влади, зокрема Мінфіну, але була узгоджена та внесена до проекту).

  Дуже значним досягненням проекту цієї Генугоди є положення про встановлення починаючи з 2010-2011 навчального року, у якості обов’язкових (нормативних) для вивчення в циклі професійної та практичної підготовки всіма студентами, курсантами та слухачами вищих навчальних закладів таких навчальних дисциплін, як «Основи охорони праці», «Охорона праці в галузі», визначення для них необхідної кількості навчального часу. Таке положення вдалося внести до проекту Генугоди вперше.

  Генугода також передбачає подальше продовження Урядом спільної роботи із Сторонами щодо перегляду і затвердження у 2011 р. оновлених типових галузевих норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівників.

  Позитивними стали положення, які передбачають вдосконалення медичної допомоги безпосередньо для працівників на підприємстві. Генугодою передбачено при укладанні галузевих угод, колективних договорів передбачати можливість створення на підприємствах з важкими та шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб медичної служби.

  Сторони разом з відповідними центральними органами виконавчої влади зобов'язалися забезпечити опрацювання і подання Кабінетові Міністрів України проекту «Загальнодержавної програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища на 2011— 2015 роки», яка є важливим компонентом реалізації Національної стратегії безпеки праці, підтриманої Президентом України та Урядом.

  Розділу ІУ «Соціальний захист працівників»

  1. Як і в попередні роки Генеральною угодою передбачено заходи спрямовані на збільшення чисельності працівників та членів їх сімей, які будуть оздоровлюватися в санаторно-курортних закладах за рахунок більш ефективного використання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. (Для профспілок такий підхід має принципове значення, оскільки усі соціальні послуги, у тому числі і санаторно-курортні, фінансуються за залишковим принципом, а тому зберегти їх в умовах фінансово-економічної кризи та скрутного фінансового стану Фонду було для них однією із пріоритетних цілей).
  2. Важливим в Генеральній угоді є також положення, що питання перерозподілу структури страхових внесків до фондів соціального страхування між роботодавцями та застрахованими працівниками або їх зміни органами виконавчої влади розглядатимуться лише за участю представників СПО профспілок та СПО роботодавців з подальшим внесенням узгодженого рішення до Верховної Ради України у встановленому законодавством порядку. (Це пов’язано з тим, що останнім часом державними органами все частіше порушується питання про збільшення розміру страхових внесків для працівників та відповідним зменшенням розміру внесків для роботодавців. Таке положення до Генугоди включено з метою унеможливлення одноосібного прийняття державними органами рішення про підвищення страхових внесків для працівників).
  3. Новою Генеральною угодою Кабінет Міністрів вперше зобов’язався внести протягом 2010 року на розгляд КМУ опрацьовані експертною комісією оновлені набори прожиткового споживчого кошику.
  4. З метою посилення соціального захисту пенсіонерів Кабінет Міністрів України зобов’язався опрацювати питання щодо запровадження дієвого механізму підвищення пенсій для усунення диспропорцій у розмірах пенсій, призначених у різні роки. (Адже розміри раніше призначених пенсій уже вдвічі відстають від розмірів новопризначених пенсій за аналогічними показниками тривалості стажу роботи та розміром отримуваної заробітної плати).
  5. З метою захисту пенсійних прав працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці Угодою передбачено зобов’язання Уряду (п.4.20) внести зміни до нормативних актів щодо умов зарахування до стажу, який дає право на пільгову пенсію, періодів роботи у шкідливих та важких умовах праці, до проведення чергової атестації за результатами попередньої атестації робочих місць. (У зв’язку з тим, що сьогодні це питання не врегульовано, працівники втрачають пільговий стаж роботи, а в багатьох випадках і право на призначення пенсії на пільгових умовах. Виконання зазначеного вище положення Генугоди дозволить вирішити існуючу проблему і захистити пенсійні права працівників).

  У новій Угоді вперше окремим розділом викладено зобов’язання сторін щодо розвитку соціального діалогу та співпраці Кабінету Міністрів, профспілок і об’єднань роботодавців з метою вирішення проблемних питань у сферах економічних, соціальних і трудових відносин.

  Установлено, що всі проекти законів та інших нормативно-правових актів, ініційованих Кабінетом Міністрів та міністерствами, відомствами з питань що є предметом даної Угоди обов’язково завчасно надсилаються роботодавцям та профспілкам на погодження. Крім того, надається можливість обговорення наданих Сторонами пропозицій безпосередньо при розгляді питань на засіданнях Урядових комітетів та Кабінету Міністрів.

  Визначено також порядок розгляду соціальними партнерами та надання висновків по законопроектах, які надсилаються їм парламентськими комітетами.

  Окремими додатками до Угоди визначено порядок проведення консультацій сторін Генугоди з питань, які потребують попереднього розгляду.

  Затверджено Регламент здійснення спільного контролю за виконанням домовленостей за Генеральною Угодою з тим, щоб ця робота носила постійний характер і один раз на півріччя підсумки підбиватимуться на спільних засіданнях сторін.

  Важливим є те, що Регламент передбачає оперативне реагування на кожен випадок порушення чи незалежного виконання взятих зобов’язань, встановлює конкретні терміни щодо усунення виявлених порушень.

  Сторонни угоди вважають необхідним продовжити роботу, для подальшого внесення доповнень до Генугоди:

  — Визначення спільних конкретних заходів по сприянню соцпартнерами входження України в ТОП-20 найрозвинутих країн світу, зокрема по індексу людського розвитку(поки наші ініціативи блокуються Мінекономіки).

  — Підготовка національної програми соціального розвитку як відповідного продовження Президентської програми економічних реформ, в якій передбачити реформування оплати праці для забезпечення справедливого розподілу результатів праці між бізнесом і працівниками. Перехід від дешевої праці до високо конкурентної, рентабельної праці, яка забезпечує відтворення робочої сили та виконання сімейних і суспільних обов’язків.

  — Прискорене скорочення розриву в оплаті за однакову роботу українців і громадян Євросоюзу.

  — Перехід від встановленого держстандарту прожиткового мінімумуму для працівника до раціонального і оптимального споживчого бюджету.

  — Формування чіткої програми підвищення конкурентності і продуктивності з визначенням зон відповідальності соцпартнерів.

  -— Підготовки національної програми створення сучасних робочих місць 5-6 економічних укладів з гідними умовами праці

  — Запровадження державної програми поширення ідеології соціального діалогу, запровадження постійних теле і радіо програм «Соціальний трикутник», на яких висвітлювати результати виконання Генугоди, пропагувати позитивну практику виконання галузевих і регіональних угод.