Новости

08.04.2013

ДО УВАГИ РОБОТОДАВЦІВ: Територіальна угода між Харківською облдержадміністрацією, роботодавцями і профспілками на 2013-2015 роки

Надаємо вашій увазі повний текст Територіальної угоди між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської області на 2013–2015 роки.

ТЕРИТОРІАЛЬНА УГОДА

між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільними представницькими органами сторін роботодавців та профспілок Харківської області на 2013 – 2015 роки

Загальні положення

Територіальна Угода (далі — Угода) укладена на тристоронній основі між Харківською обласною державною адміністрацією, Спільним представницьким органом роботодавців Харківської області та профспілковими об’єднаннями Харківської області (далі — Сторонами) відповідно до Конституції України, законів України «Про колективні договори і угоди», «Про соціальний діалог в Україні», Генеральної і галузевих угод та з метою створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу регіону. Угода спрямована на удосконалення економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на договірній основі та партнерських засадах.

Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо збільшення валового регіонального продукту, удосконалення та розвитку соціально-трудових відносин, підвищення якості життя працівників та членів їх сімей, забезпечення справедливої та гідної оплати праці, скорочення масштабів бідності на основі стійкого розвитку економіки, підвищення її конкурентоспроможності, зростання продуктивності праці, стабільної зайнятості та безпеки робочих місць.

Сторони визнають повноваження кожної зі Сторін і зобов’язуються у співпраці дотримуватися таких принципів соціального діалогу: взаємоповаги до інтересів партнерів, паритетності представництва, рівноправності Сторін, взаємної відповідальності, конструктивності в ході виконання даної Угоди та при внесенні змін чи доповнень до неї.

Прийняті Сторонами норми, домовленості та зобов’язання є обов’язковими для виконання.

Положення Угоди діють безпосередньо і є обов'язковими для всіх суб'єктів, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Сторони сприяють реалізації норм Генеральної, галузевих угод, укладанню та виконанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх галузей економіки регіону та малого і середнього бізнесу.

Норми Угоди, економічні, трудові, соціальні права та гарантії, які вона містить, не повинні бути нижчими за визначені законодавством України, а виходячи з можливостей регіону, можуть покращувати порівняно з чинним законодавством становище працівників. Умови Угоди обов’язково застосовуються під час укладання колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях, що перебувають у сфері дії Сторін, які підписали Угоду.

Сторони домовилися під час дії Угоди проводити моніторинг стану виконання чинного законодавства України з питань, що регулюються Угодою та формувати пропозиції з його удосконалення, виходячи з практики застосування. Сприяти реалізації законодавчих і договірних прав і гарантій для працюючих.

Угода укладена на 2013–2015 роки. Набирає чинності з дня підписання і діє до укладання нової або перегляду цієї Угоди. У період дії Угоди Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

При здійсненні структурної перебудови економіки регіону, реорганізації Сторін, що підписали Угоду, їх повноваження та обов’язки переходять до правонаступників.

Розділ 1. Сприяння економічному та інвестиційному розвитку Харківської області.

1.1. Сторони домовилися:

1.1.1. Визначити пріоритетним напрямком у 2013-2015 роках розвиток економіки області та підтримку місцевого товаровиробника.

Забезпечувати виконання Стратегії сталого розвитку Харківської області до 2020 року.

1.1.2. Сприяти забезпеченню щорічного зростання обсягів промислового та сільськогосподарського виробництва, поліпшення фінансових показників роботи підприємств, установ, організацій області, перш за все базових галузей таких як: машинобудування, будівництво, сільське господарство, транспорт, легка, харчова промисловість.

1.1.3. Здійснювати дорадчі, консультативні та узгоджувальні функції шляхом вироблення пропозицій і рекомендацій з урахуванням інтересів Сторін соціального діалогу щодо проектів територіальних програм економічного та соціального розвитку і формування місцевого бюджету на відповідний рік.

1.1.4. Сприяти зміцненню інвестиційного потенціалу економіки області, збільшенню обсягів інвестицій у реальний сектор економіки шляхом активного залучення усіх джерел фінансування, підвищення ефективності їх використання для досягнення стабільного соціально-економічного розвитку.

1.1.5. Сприяти підприємствам і громадським організаціям інвалідів, у тому числі УТОГ, УТОС в отриманні замовлень на виготовлення продукції для державних потреб України та надавати допомогу в пошуку та освоєнні нових виробів у співпраці з іншими підприємствами області.

1.1.6. Забезпечувати максимально повне використання коштів державного та обласного бюджетів, що спрямовуються на фінансову підтримку агропромислового комплексу.

1.1.7. Сприяти створенню сучасного, інноваційного, інтегрованого у світове виробництво промислового комплексу шляхом залучення підприємств до участі у: виставково-ярмаркових та презентаційних заходах на території України та області; передбачених програмами економічного та соціального розвитку області, з метою розвитку виробництва та залучення інвестицій.

1.1.8. Проводити широкомасштабні акції «Купуй українське», при проведенні міських та районних ярмарок надавати можливість місцевим товаровиробникам брати в них участь на пільгових умовах.

1.1.9. Брати участь в удосконаленні законодавчої та нормативно-правової бази стосовно соціально-економічного розвитку регіону та підвищення мотиваційних стимулів до праці.

1.1.10. Сприяти розвитку підприємств малого і середнього бізнесу шляхом пошуку альтернативних форм і методів їх підтримки.

1.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

1.2.1. Отримувати в установленому законом порядку від органів Державної податкової служби України в Харківській області інформацію щодо якості адміністрування податку на додану вартість і прозорості його відшкодування, з метою підготовки подальших звернень до центральних органів виконавчої влади із зазначених питань. Щоквартально оприлюднювати дані про обсяги відшкодування ПДВ по підприємствам області.

1.2.2. Сприяти обов'язковому, своєчасному та в повному обсязі отриманню субвенцій з Державного бюджету України на соціально-економічний розвиток Харківської області.

1.2.3. Інформувати щокварталу об’єднання профспілок області та обласні об’єднання організацій роботодавців про соціально-економічну ситуацію в області.

1.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

1.3.1. Координувати дії роботодавців у збільшенні обсягів виробництва товарів і послуг, підвищенні конкурентноздатності продукції, розширенні ринків збуту.

1.3.2. Рекомендувати власникам підприємств надавати виборним профспілковим організаціям інформацію з питань, які відносяться до сфери економічних, соціальних та трудових відносин та стосуються інтересів найманих працівників.

1.3.3. Рекомендувати власникам підприємств визначати умови залучення представників первинних профспілкових організацій до роботи в органах управління суб’єктів господарювання в порядку, визначеному законодавством.

1.3.4. Аналізувати проекти законодавчих нормативно-правових актів, визначати і узагальнювати недоліки та перешкоди з їх реалізації, вносити пропозиції щодо своєчасного прийняття відповідних змін і доповнень, націлених на стабільну роботу виробництва.

1.3.5. Рекомендувати керівникам та власникам підприємств своєчасно повідомляти профспілки про прийняття рішень відносно реформування, реструктуризації, у тому числі санації збиткових підприємств, для вжиття узгоджених, спільних заходів щодо захисту трудових та соціально-економічних прав працівників.

1.3.6. Сприяти участі профспілок в роботі наглядових рад, акціонерних товариств та контролі їх постприватизаційної діяльності, залучати до підготовки змін до договорів купівлі-продажу державного майна та контролю за їх виконанням.

1.3.7. Рекомендувати керівникам та власникам підприємств дотримуватися принципу прозорості під час отримання профспілками інформації про власників суб’єктів господарювання. Вживати заходів, спрямованих на стабілізацію і розвиток підприємств, установ, організацій області шляхом:

— технічного переоснащення, модернізації, впровадження нових технологій;

— залучення інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів;

— підвищення ефективності виробництва та продуктивності праці;

— освоєння виробництва конкурентоспроможної продукції.

1.4. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

1.4.1. Сприяти розвитку трудової активності працівників, спрямованої на підвищення виробничої дисципліни, продуктивності праці, випуску якісної продукції, товарів, наданню послуг, раціональному використанню ресурсів.

1.4.2. Підтримувати заходи роботодавців, які спрямовані на зростання обсягів та модернізацію виробництва, фінансову стабільність, раціональне використання прибутку.

1.4.3. Надавати допомогу первинним профспілковим організаціям у проведенні конкурсів різних напрямів професійної діяльності для удосконалення майстерності, обміну набутим досвідом, економії і ощадливості, раціоналізаторського та винахідницького руху.

1.4.4. Сприяти укладанню колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях, де діють профспілкові організації.

1.4.5. Представляти у разі звернення та наявності повноважень інтереси працівників у суді під час процедури банкрутства підприємства, а також при виникненні колективного трудового спору (конфлікту) та інше.

Розділ 2. Трудові відносини та зайнятість населення

2.1. Сторони домовилися:

2.1.1. Забезпечити створення в області у 2013 році не менше ніж 50,4 тисяч нових робочих місць за рахунок усіх джерел фінансування та використання механізму стимулювання роботодавця при працевлаштуванні громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

2.1.2. Створити умови для реалізації громадянами права на продуктивну зайнятість, внаслідок чого протягом дії угоди досягти:

— зростання щороку рівня зайнятості населення віком 15-70 років в обсягах, визначених програмою зайнятості області;

— зменшення щороку рівня безробіття, визначеного за методологією МОП (у відсотках до економічно активного населення віком 15-70 років), в обсягах, визначених програмою зайнятості населення області.

2.1.3. Вживати заходи з виявлення та запобігання нелегального найму працівників, позбавлення тіньової зайнятості населення, легалізації трудових відносин, а також недопущенню застосування нестандартних форм зайнятості працівників, що суперечать законодавству України, з подальшим повідомленням про такі факти правоохоронні та контролюючі органи.

Проводити роз`яснювальну роботу щодо негативних наслідків для працівників виплати заробітної плати «у конвертах».

2.1.4. Створювати умови для забезпечення підвищення кваліфікації працівників не рідше одного разу на п’ять років (обсяги професійного навчання працівників та загальні витрати коштів на такі цілі визначати у колективних договорах).

2.1.5. Вживати заходи, спрямовані на впровадження державної політики зайнятості шляхом збереження оптимальної чисельності працівників та забезпечення їх продуктивної зайнятості, підготовку та перепідготовку кадрів із урахуванням потреб підприємств.

2.1.6. Здійснювати регулярне комплексне вивчення стану ринку праці в регіоні. Розглядати його результати на засіданнях обласного координаційного Комітету сприяння зайнятості та з питань професійної орієнтації населення з їх належним висвітленням у засобах масової інформації.

2.1.7. Направити зусилля на підвищення мотивації до праці. З цією метою рекомендувати керівникам та власникам суб’єктів господарювання усіх форм власності:

— не допускати необґрунтованого встановлення неповного робочого дня (тижня) для збереження страхового стажу працюючих. У випадках тимчасових фінансово-економічних труднощів зменшувати тривалість робочого часу на період не більше трьох місяців, з оплатою відпрацьованого часу відповідно до вимог чинного законодавства України, але не менше законодавчо встановленого рівня мінімальної заробітної плати;

— сплачувати час простоїв не з вини працівника із розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки встановленого працівникові розряду (окладу), але не менше мінімальної заробітної плати, установленої законодавством, що дозволить зберегти страховий стаж для призначення пенсії.

2.1.8. Сприяти підвищенню якості професійної підготовки робочої сили, рівня її кваліфікації за спеціальностями, що користуються попитом на ринку праці, у тому числі з використанням мережі навчальних закладів державної служби зайнятості.

2.1.9. Розгортати професійне навчання під замовлення роботодавців, зокрема безпосередньо на підприємствах.

2.1.10. Запропонувати територіальній державній інспекції з питань праці у Харківській області щокварталу надавати соціальним партнерам узагальнену інформацію про результати перевірок з питань дотримання трудового законодавства та здійснення заходів за фактами виявлених порушень.

2.1.11. Сприяти здійсненню заходів щодо запобігання масовому безробіттю. Погоджувати питання скорочення більше 5 % працівників підприємств, установ та організацій протягом року з відповідним вищим органом профспілки.

2.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

2.2.1. Проводити моніторинг тенденцій у сфері зайнятості населення, стану професійного навчання кадрів на виробництві та інформувати Сторони і населення області.

2.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

2.3.1. Сприяти працевлаштуванню випускників професійно-технічних та вищих навчальних закладів , відповідно до укладених договорів, та створювати умови для їх професійної адаптації на робочому місці.

2.3.2. Рекомендувати керівникам підприємств:

— визначати щороку обсяги коштів на професійне навчання, перенавчання працівників, у тому числі тих, яких планують до вивільнення. Вживати вичерпних заходів щодо підвищення престижу робітничих професій;

— проводити консультації з первинними профспілковими організаціями стосовно залучення працівників інших роботодавців;

— передбачати у колективних договорах умови та механізм захисту прав своїх працівників у разі прийняття погодженого рішення про передачу частини робіт стороннім організаціям.

2.3.3. Сприяти суттєвому підвищенню продуктивної зайнятості та максимальному обмеженню застосування скороченої тривалості робочого часу.

2.3.4. Надавати допомогу членам організацій роботодавців з питань застосування законодавства про працю, регулювання трудових відносин та розроблення локальних нормативних актів, колективних договорів.

2.3.5. Сприяти відновленню на підприємствах наставництва, стажування, підвищення та підтвердження кваліфікації зокрема, шляхом організації стажування студентів вищих навчальних закладів та учнів професійно-технічних навчальних закладів у вільний від навчання час на підприємствах, організаціях та установах області.

2.4. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

2.4.1. Брати участь в реалізації «Програми зайнятості населення Харківської області на 2012 — 2013 роки та стратегічних напрямів розвитку ринку праці до 2016 року» та сприяти її виконанню.

2.4.2. Аналізувати стан дотримання трудового законодавства, характер його порушень та вживати дієві заходи щодо їх упередження та усунення.

2.4.3. Надавати членам профспілок безкоштовну юридичну допомогу, консультації з питань забезпечення умов праці та зайнятості. У разі необхідності захищати їх права та інтереси в органах виконавчої влади, місцевого самоврядування та судах.

2.4.4. Сприяти забезпеченню додержання трудової дисципліни на підприємствах, в організаціях і установах.

2.4.5. Використовувати можливості системи інформування, профспілкового друку для розміщення інформації про стан ринку праці і безробіття. У разі звернення членських організацій оприлюднювати інформацію про наявні вакансії на підприємствах, установах, організаціях.

2.4.6. Здійснювати на громадських засадах перевірки додержання законодавства України про працю, при надходженні звернень про порушення прав працюючих, в тому числі і за участю представників територіальної державної інспекції з питань праці у Харківській області, правоохоронних та інших контролюючих органів.

2.4.7. Організовувати навчання членів профспілок, представників трудових колективів, з метою забезпечення належного рівня їх правової обізнаності.

2.4.8. Подавати у разі потреби відповідним органам державної влади та роботодавцям пропозиції щодо перенесення строків, тимчасового припинення або скасування заходів щодо масового вивільнення працівників, які є обов'язковими для розгляду.

2.4.9. Сприяти включенню до колективних договорів зобов’язань щодо:

— створення та збереження кількості робочих місць;

— скорочення непродуктивних втрат робочого часу;

— стабілізації зайнятості (скорочення плинності кадрів);

— обсягів фінансування витрат на підвищення кваліфікації персоналу та граничні періоди обов'язкового проходження підвищення кваліфікації в навчальних закладах і на виробництві (не рідше одного разу на 5 років);

— підтримки молодих спеціалістів.

Розділ 3. Оплата праці та підвищення доходів працюючих

3.1. Сторони домовилися:

3.1.1. Сприяти забезпеченню збільшення частки витрат на оплату праці в операційних витратах з реалізованої продукції (робіт, послуг).

3.1.2. Вживати заходів щодо скорочення частки працівників, які отримують заробітну плату нижчу за розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи.

3.1.3. Сприяти реалізації заходів, спрямованих на зростання рівня життя населення та оплати праці працівників області на основі забезпечення темпів зростання продуктивності праці та удосконалення умов оплати праці. Темпи зростання середньої заробітної плати щороку відзначати у Програмі соціально-економічного розвитку області у відповідності з положеннями Генеральної угоди.

3.1.4. Вживати ефективні заходи до повної ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати. У разі виникнення на підприємстві, в організації та установі боргів із заробітної плати застосовувати до керівника передбачені законодавством заходи впливу з метою забезпечення ліквідації заборгованості у найкоротший термін з моменту її виникнення.

3.1.5. Рекомендувати суб’єктами господарювання, що перебувають у сфері дій галузевих угод, дотримуватися встановлених у них мінімальних гарантій в оплаті праці.

3.1.6. Сприяти в межах своїх повноважень фінансовому оздоровленню підприємств-боржників.

3.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

3.2.1. Здійснювати моніторинг у сфері нормування праці, рівня оплати праці та заборгованості з її виплати за видами економічної діяльності та районами і містами області.

3.2.2. Пропонувати при формуванні проектів місцевих бюджетів передбачати кошти для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери згідно з чинним законодавством України.

3.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

3.3.1.Сприяти виконанню керівниками підприємств норм передбачених:

— статтею 97 Кодексу законів про працю України щодо введення на підприємствах нових систем оплати праці;

— статтею 115 Кодексу законів про працю України та статтею 24 Закону України «Про оплату праці» щодо строків виплати заробітної плати в частині виплати заробітної плати не рідше двох разів в місяць з проміжком часу не більше 16 календарних днів та не пізніше 7 днів від терміну, за який виплачується заробітна плата;

— статтями 33, 34 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією та компенсації за затримку її виплати;

— статтями 45, 31 законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та «Про оплату праці» щодо права на отримання профспілками інформації про наявність коштів на рахунках підприємств у разі затримки виплати заробітної плати, а на вимогу працівників відомості про нараховану та невиплачену їм заробітну плату та компенсаційні виплати.

3.4. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

3.4.1. Розробляти та надавати рекомендації первинним профспілковим організаціям з питань оплати праці, з метою врахування при укладенні колективних договорів.

3.4.2. Ініціювати звернення до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, відділення Національної служби посередництва і примирення в Харківській області, органів прокуратури щодо захисту права працівників на своєчасне одержання заробітної плати, здійснювати представництво інтересів працівників у цих та судових органах.

3.4.3. Проводити розрахунки мінімального споживчого кошику та прожиткового мінімуму за основними соціальними і демографічними групами населення за цінами, що склалися у регіоні, для здійснення моніторингу рівня життя працюючих, застосування цих показників під час проведення колдоговірної роботи, формування позицій профспілок щодо відповідності оплати праці європейським стандартам.

3.4.4. Застосовувати в повному обсязі надані профспілкам права щодо здійснення громадського контролю за виконанням роботодавцями зобов'язань у сфері оплати праці. Вживати усі можливі заходи впливу на керівників у випадку їх відмови від участі в колективних переговорах та невиконанні умов колективного договору.

3.4.5. Надавати безкоштовну правову допомогу членам профспілок, пенсіонерам, зокрема щодо складання позовів, що стосуються захисту їх трудових та соціально-економічних прав, представляти їх інтереси в судах.

3.4.6. Співпрацювати з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, органами прокуратури та іншими контролюючими органами з нагальних питань та з питань вирішення поточних проблем щодо трудових та соціально-економічних прав та інтересів усіх категорій працюючих.

3.4.7. Проводити систематичні навчання профактиву та членів профспілок з питань застосування чинного законодавства України, яке гарантує дотримання їх трудових та соціально-економічних прав та інтересів, у тому числі передбачені нормами Генеральної, галузевих та цієї угод.

4. Охорона праці, здоров’я та навколишнього середовища

4.1. Сторони домовилися:

4.1.1. Сприяти реалізації розділу 8 «Заходи щодо поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища в Харківській області на 2012–2015 роки», комплексної Програми соціального захисту населення Харківської області на 2011-2015 роки. Забезпечити щоквартально обмін інформацією про стан виконання заходів.

4.1.2. Сприяти включенню до колективних договорів і угод підприємств, установ і організацій заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійних захворювань тощо, забезпеченню фінансування заходів з охорони праці згідно з чинним законодавством України.

4.1.3. Здійснювати контроль за своєчасним та якісним наданням працівникам, які зайняті у шкідливих умовах праці, відповідних пільг і компенсацій, передбачених чинним законодавством (підвищеної оплати праці, додаткової відпустки, лікувально-профілактичного та спеціального харчування, пільгового пенсійного забезпечення).

4.1.4. Сприяти включенню до колективних договорів заходів щодо створення медичної служби на підприємствах з важкими і шкідливими умовами праці та кількістю працюючих більше 1000 осіб.

4.1.5. Організувати навчання, підвищення кваліфікації посадових осіб та спеціалістів з питань охорони праці підприємств, організацій та установ області, місцевих органів влади за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві України.

4.1.6. Забезпечити щороку проведення заходів з нагоди Всесвітнього дня охорони праці, Тижня охорони праці, оглядів-конкурсів з охорони праці та промислової безпеки у районах області та м. Харкова.

4.1.7. Здійснювати контроль за поступовим виведенням з експлуатації будівель і споруд, що знаходяться в аварійному стані, машин, механізмів, транспортних засобів, які не відповідають технічним вимогам з охорони праці.

4.1.8. Вивчати стан забруднення атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин підприємствами та автотранспортом на основі даних лабораторного контролю, проведення якого забезпечують керівники підприємств та власники автотранспорту. Розглянути ці питання на засіданні обласної координаційної ради з екологічних проблем із залученням представників галузевих профспілок.

4.1.9. Проводити щороку, до прийняття бюджету Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві України, консультації на тристоронній основі щодо визначення напрямів діяльності та конкретних заходів з профілактики нещасних випадків на виробництві та профзахворювань з визначенням обсягів їх фінансування.

4.1.10. Проводити інформаційно-просвітницьку роботу щодо здорового способу життя, протидії поширенню соціально-небезпечних хвороб.

4.1.11. Розглядати систематично на спільних нарадах стан виробничого травматизму та професійної захворюваності в області з прийняттям відповідних заходів щодо поліпшення умов праці.

4.1.12. Встановити контроль за своєчасним та якісним проведенням періодичних медичних оглядів робітників певних категорій та студентів. Сприяти включенню до місцевих бюджетів коштів на проведення медичних оглядів працівників бюджетних установ.

4.1.13. Розглядати на спільних нарадах стан виробничого травматизму та професійної захворюваності в області з прийняттям відповідних заходів щодо поліпшення умов праці.

4.1.14. Сприяти забезпеченню працівників області, насамперед бюджетної сфери, спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту у відповідності до вимог чинних нормативно-правових актів.

4.1.15. Проводити відповідно до норм чинного законодавства заходи щодо модернізації сфери охорони здоров’я регіону шляхом консолідації зусиль органів місцевої влади, медичної спільноти та галузевої профспілки. Вживати заходів щодо виділення асигнувань на спорудження онкологічного центру.

4.1.16. Вирішити питання щодо укомплектування медичними кадрами закладів охорони здоров’я, насамперед сільської місцевості, у тому числі за рахунок покращення соціально-побутових умов працівників галузі та впроваджувати місцеві стимули з метою підвищення привабливості професії.

4.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

4.2.1. Забезпечувати реалізацію заходів державних та обласних програм, спрямованих на попередження та зниження рівня інфекційних захворювань, насамперед соціально небезпечних: ВІЛ-інфекції, СНІДу та туберкульозу.

4.2.2. Надавати на вимогу Сторін інформацію про результати атестації робочих місць за умовами праці на підприємствах із шкідливими і важкими умовами праці.

4.2.3. Сприяти забезпеченню, відповідно до встановлених норм, працівників підприємств, установ та організацій, в тому числі тих, що фінансуються з місцевих бюджетів, необхідним спеціальним одягом та взуттям, а працівників територіальних центрів соціального обслуговування транспортними засобами (велосипеди), у разі необхідності.

4.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

4.3.1. Рекомендувати власникам підприємств розробляти комплексні заходи з питань охорони праці та забезпечувати фінансування цих заходів на рівні не менше установленого Законом України «Про охорону праці».

4.4. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

4.4.1. Брати участь у розслідуваннях групових, смертельних нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, розробляти заходи щодо запобігання подібним випадкам

4.4.2. Розробляти програму та план підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу з питань охорони праці, проводити їх навчання на базі Харківського філіалу Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, Регіонального учбово-методичного центру охорони праці, постійно діючих семінарах Об’єднання профспілок Харківської області та галузевих профспілок.

4.5. Обласні об’єднання організацій роботодавців спільно з об’єднаннями профспілок області зобов’язуються:

4.5.1. Продовжувати здійснення заходів щодо боротьби з приховуванням нещасних випадків на виробництві від розслідування та обліку, проводити перевірки на підприємствах області з цього питання. Матеріали перевірок розглядати на конференціях, виконкомах, президіях обласних галузевих профспілок, Об’єднання профспілок Харківської області з висвітленням в засобах масової інформації.

4.5.2. Сприяти створенню умов для запровадження скороченої тривалості робочого часу з одночасним збереженням розміру заробітної плати для працівників, що мають дітей до 14 років або дитину-інваліда, шляхом внесення цих заходів у колективні договори.

4.5.3. Сприяти включенню до колективних договорів і угод заходів щодо стимулювання окремих працівників, колективів, які є активістами здорового способу життя у боротьбі зі шкідливими звичками.

4.5.4. Рекомендувати включати в колективні договори підприємств, установ і організацій усіх форм власності перелік робіт, де через умови виробництва працівнику неможливо установити перерву для відпочинку і харчування, передбачити створення умов для прийняття їжі працівниками, зайнятими на таких роботах.

Розділ 5. Соціальний захист населення

5.1. Сторони домовилися:

5.1.1. Сприяти своєчасному та в повному обсязі розрахунку платників зі сплати єдиного соціального внеску для забезпечення виплати пенсій та інших страхових виплат в установлені терміни.

5.1.2 Брати участь в обговоренні регуляторних актів щодо встановлення тарифів, граничних рівнів торговельних (постачальницько-збутових) надбавок, граничних рівнів рентабельності виробництва основних споживчих товарів відповідно до додатку № 1.

5.1.3. Сприяти збереженню мережі транспортного обслуговування, зв’язку, особливо в сільській місцевості.

5.1.4. Рекомендувати включати до колективних договорів, угод, заходів, що передбачають постійне піклування про соціальний захист, медичне, транспортне обслуговування працівників, які вийшли на пенсію за віком або внаслідок інвалідності, ветеранів війни, праці, військової служби, надання додаткової допомоги малозабезпеченим працівникам, сім’ям з дітьми, пенсіонерам. Виділяти кошти на забезпечення оздоровлення працюючих та їх дітей, пенсіонерів.

5.1.5. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій під час укладання колективних договорів ініціювати включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків.

5.1.6. Сприяти посиленню матеріально-технічної бази бюджетних установ, які діють у відповідних територіальних громадах.

5.1.7. Сприяти зміцненню матеріальної бази навчальних закладів та установ, організацій системи освіти.

5.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

5.2.1. Здійснювати контроль за приведенням діючих тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат виробництва цих послуг відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги«.

5.2.2. Сприяти створенню та функціонуванню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.

5.2.3. Сприяти поширенню в районах і містах області практики роботи Харківської міської ради щодо надання місцевої пільги соціальним робітникам та соціальним працівникам районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних пільг) в частині 50% пільги на оплату за житлово-комунальні послуги.

5.2.4. Сприяти вирішенню проблеми забезпечення житлом сільського населення через державну програму «Власний дім».

5.2.5. Сприяти наданню соціального житла працівникам освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери сіл та селищ і молоді згідно з чинним законодавством України.

5.2.6. Сприяти вирішенню питань щодо регулярного безоплатного підвезення у сільській місцевості до місця роботи і додому педагогічних працівників та пільгового проїзду студентів у громадському транспорті.

5.2.7. Вживати заходів щодо своєчасної компенсації витрат доходів перевізників від пільгових перевезень окремих категорій громадян в повному обсязі.

5.2.8. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, на які покладені повноваження з організації пасажирських перевезень, інформувати обласну організацію профспілок працівників автотранспорту і дорожнього господарства та обласну галузеву організацію роботодавців про зміни до маршрутної мережі.

5.2.9. Сприяти передачі відомчого житлового фонду (гуртожитків та житлових будинків) у комунальну власність територіальних громад в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.2.10. Продовжити роботу з виконання завдань обласної програми «Питна вода Харківської області на 2006-2020 роки.»

5.2.11. Здійснювати координацію своєчасного відрахування коштів із місцевих бюджетів підприємствам житлово-комунального господарства, газо- та енергопостачальним, транспорту і зв’язку за надані пільги та субсидії населенню за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, а також за отримані комунальні послуги та спожиті природний газ та електроенергію установами та організаціями, що фінансуються із бюджетів усіх рівнів.

5.2.12. Рекомендувати місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування при виконанні робіт з будівництва, ремонту і експлуатаційному утриманні автомобільних доріг місцевого значення за кошти місцевих бюджетів залучати спеціалізовані дорожні підприємства, в першу чергу районні організації, що мають досвід виконання цих робіт, кадровий та технічний потенціал.

5.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

5.3.1. Сприяти дотриманню роботодавцями установлених чинним законодавством України норм соціального захисту працівників через систему колективних договорів, державного та добровільного соціального страхування, пенсійного забезпечення та рівних прав і можливостей жінок і чоловіків.

5.4. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

5.4.1. Брати участь в удосконаленні законодавчої бази з питань пенсійного забезпечення, своєчасного розгляду скарг і зауважень щодо порушень прав працюючих та пенсіонерів. Забезпечувати свою участь в роботі постійно діючої комісії Пенсійного фонду України щодо визнання пільгового стажу працівників підприємств, що ліквідовані. Надавати консультації, проводити роз’яснювальну роботу, навчання з профактивом області, безкоштовну правову допомогу членам профспілок, ветеранам та пенсіонерам з питань застосування діючого пенсійного законодавства, зокрема щодо складання позовів до судів.

5.4.2. Співпрацювати з Головним управлінням Пенсійного фонду України в Харківській області з питань отримання інформації про стан пенсійного забезпечення в області та стан розрахунків на підприємствах-боржниках по внесках до Пенсійного фонду України.

5.4.3. Брати участь при обговоренні бюджету обласної програми соціального захисту населення на черговий рік, відстежуючи відхилення від плану бюджетних надходжень.

5.4.4. Домагатися оптимального фінансування галузей регіону, що фінансуються з бюджету, в ході його формування співпрацювати (вести конструктивний діалог) з постійними комісіями відповідних рад щодо забезпечення вирішення невідкладних його питань з подальшою співдоповіддю на засіданнях тристоронніх соціально-економічних рад.

5.4.5. Рекомендувати членським та первинним профспілковими організаціям надавати матеріальну допомогу малозабезпеченим членам профспілок, ветеранам та пенсіонерам, сприяти організації їх лікування та відпочинку.

Розділ 6. Задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення.

6.1. Сторони домовилися:

6.1.1. Не допускати скорочення існуючої мережі державних та комунальних закладів культури, соціальної сфери, охорони здоров’я, в тому числі аптек, необґрунтованих змін їх форми власності, незаконної приватизації та реорганізації, особливо в сільській місцевості. Сприяти розвитку та модернізації мережі закладів та установ освіти.

6.1.2. Вживати заходів щодо збереження мережі дитячо-спортивних шкіл, спортивних закладів за місцем проживання, навчальних груп та тренерських кадрів. Сприяти розвитку матеріально-технічної бази фізичної культури і спорту, не допускати перепрофілювання її у разі зміни форми власності.

6.1.3. Сприяти збереженню мережі стаціонарних дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, забезпеченню належних умов їх функціонування та організації фінансової підтримки, відновленню роботи непрацюючих закладів незалежно від форми власності та підпорядкування.

6.1.4. Вживати заходи для збільшення чисельності дітей, які оздоровлюються в оздоровчих закладах за рахунок бюджетів усіх рівнів, коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування, роботодавців та профспілок.

6.1.5. Створювати необхідні умови для розвитку самодіяльної художньої творчості, забезпечувати організаційну та фінансову підтримку колективів, які беруть участь в обласних оглядах художньої самодіяльності, всеукраїнських та міжнародних фестивалях.

6.1.6. Сприяти організації та проведенню новорічних і різдвяних свят для дітей і підлітків області та забезпеченню їх новорічними подарунками.

6.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

6.2.1. Сприяти виконанню Обласної програми «Збереження дитячих закладів оздоровлення та відпочинку Харківської області на 2011-2015 р.р.».

6.2.2. Забезпечувати 100% оздоровлення та санаторно-курортне лікування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за рахунок усіх джерел фінансування, передбачених законодавством України.

6.2.3. Забезпечувати реалізацію прав студентської молоді на безоплатне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури і спорту.

6.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

6.3.1. Сприяти перерахуванню не менше 0,3 % від фонду оплати праці профспілковим організаціям на культурно-масову, оздоровчу і фізкультурну роботу згідно з чинним законодавством України.

6.4. Об’єднання профспілок області спільно з Обласними об’єднаннями організацій роботодавців зобов’язуються:

6.4.1. Ініціювати перед місцевими радами питання щодо оформлення документації на землекористування та надання пільг підприємствам, організаціям усіх форм власності, що утримують на своєму балансі об’єкти фізкультури і спорту, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, з податку на землю та орендної плати, на якій розташовані ці об’єкти, комунально-побутові послуги та інших місцевих податків та зборів.

Розділ 7. Сприяння соціальному становленню молоді та молодих сімей

7.1. Сторони домовилися:

7.1.1. Сприяти виконанню плану обласних заходів із реалізації Державної цільової програми «Молодь України на 2009-2015 роки».

7.1.2. Проводити спільні заходи з метою популяризації серед молоді робітничих професій.

7.1.3. Сприяти створенню соціальних закладів, спеціалізованих формувань по роботі з дітьми, молоддю, жінками та сім’ями.

7.1.4. Надавати консультативну допомогу з питань працевлаштування та відкриття власної справи, в тому числі у малих містах та селищах області.

7.2. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

7.2.1. Залучати молодь до профспілкового членства та профспілкової роботи. Організовувати навчання молодих профспілкових лідерів, в тому числі з питань ролі профспілок у суспільно-політичному житті, використовуючи різні форми і методи.

7.2.2. Узагальнювати та висвітлювати досвід ефективної реалізації молодіжної політики на підприємствах, в організаціях, вищих навчальних закладах.

7.2.3. Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства України відносно молодих членів профспілок та надавати їм консультативну допомогу з правових питань, охорони праці та інше.

7.2.4. Сприяти через систему колективних договорів професійній і соціально-психологічній адаптації молодих працівників, їх закріпленню на першому робочому місці, формуванню резерву кадрів, кар’єрному росту молодих спеціалістів. Забезпечувати наставництво молодим працівникам.

7.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

7.3.1. Рекомендувати власникам підприємств надавати профільним навчальним закладам інформацію про наявність вакансій на підприємствах, в організаціях, у тому для вторинної зайнятості.

7.3.2. Співпрацювати з професійно-технічними, вищими навчальними закладами з питань набору на навчання, проходження практики, працевлаштування молоді та формування з них кадрового резерву.

7.4. Обласна державна адміністрація спільно з Обласними об’єднаннями організацій роботодавців зобов’язуються:

7.4.1. Забезпечувати подальший розвиток мережі молодіжних центрів праці та проводити системну роботу з профорієнтації молоді: проведення ярмарків вакансій, перекваліфікації та набуття суміжних професій.

7.5. Об’єднання профспілок області спільно з Обласними об’єднаннями організацій роботодавців зобов’язуються:

7.5.1. Рекомендувати керівникам підприємств, установ і організацій області передбачати в колективних договорах кошти для надання кредитів на будівництво (придбання) житла для молодих працівників.

Розділ 8. Розвиток соціального діалогу

8.1. Сторони домовилися:

8.1.1. Визнати основними формами реалізації соціального діалогу колективні переговори та угоди, консультації та співробітництво Сторін, засідання за круглим столом, громадські слухання, а також розв’язання конфліктних ситуацій та колективних трудових спорів, що виникають у сфері соціально-трудових та економічних відносин, на основі примирних процедур згідно з чинним законодавством України. Вживати заходів щодо запобігання страйкам.

8.1.2. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань забезпечення трудових, соціальних, економічних, культурних прав і інтересів працівників та інших верств населення, які є предметом Угоди. У разі, коли рішення не задовольняє одну зі Сторін, воно не може бути прийнято до остаточного узгодження всіма Сторонами.

8.1.3. Рекомендувати районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування, профспілкам та районним (міським) організаціям роботодавців ініціювати укладання відповідних територіальних угод на 2013 — 2015 роки.

8.1.4. Сприяти ефективній роботі обласної, міських та районних тристоронніх соціально-економічних рад з метою прийняття узгоджених рішень з найбільш актуальних соціально-економічних та трудових питань як вагомого та впливового чинника соціального діалогу.

8.1.5. Сприяти розвитку колективно-договірного регулювання трудових відносин у суб’єктах господарювання усіх форм власності, в тому числі у багатонаціональних кампаніях, з охопленням ним максимальної кількості працівників. Для цього щороку проводити спільно обласні семінари із запрошенням до участі в них фахівців відповідних державних установ; розробляти та надавати рекомендації учасникам переговорного процесу на виробничому рівні.

8.1.6. Сприяти створенню і збереженню на підприємствах, в організаціях, установах усіх форм власності і господарювання профспілкових організацій та дотриманню ними вимог Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності». Вживати заходів щодо недопущення роботодавцями дискримінації працівників у залежності від членства в профспілці, в тому числі щодо своєчасного та в повному обсязі перерахування внесків.

8.2. Обласна державна адміністрація зобов’язується:

8.2.1. Залучати представників обласних організацій роботодавців та об’єднань профспілок області до участі в роботі офіційних делегацій, колегій, нарад, комісій з питань соціально-економічного становища регіону тощо.

8.2.2. Забезпечувати включення керівників галузевих організацій роботодавців та профспілок до складу колегій галузевих управлінь обласної державної адміністрації.

8.2.3. Сприяти проведенню повідомної реєстрації колективних договорів у терміни, визначені чинним законодавством України.

8.3. Обласні об’єднання організацій роботодавців зобов’язуються:

8.3.1. Рекомендувати керівникам підприємств:

— утримувати щомісяця, безкоштовно, згідно з письмовими заявами працівників-членів профспілок та умовами колективних договорів, членські профспілкові внески;

— своєчасно і в повному обсязі перераховувати їх на рахунок профспілки, у разі наявності боргів забезпечувати їх відшкодування.

8.3.2. Визнавати профспілкові комітети первинних профспілкових організацій уповноваженими представниками трудових колективів на ведення переговорів, вирішення трудових, соціально-економічних питань.

8.4. Об’єднання профспілок області зобов’язуються:

8.4.1. Сприяти своєчасному поданню позовів до суду при наявності боргів із відрахування профспілкових внесків на підставі відповідного звернення первинної профспілкової організації.

Розділ 9. Механізм реалізації Угоди

9.1. Сторони домовилися:

9.1.1. Прийняті зобов’язання і досягнуті домовленості є обов’язковими для виконання Сторонами. Сторони самостійно визначають і затверджують заходи з її реалізації, виконавців та терміни виконання по розділах і зобов’язаннях Угоди та інформують про це соціальних партнерів.

9.1.2. Звітувати щороку у І кварталі про хід виконання Угоди за попередній рік на засіданні територіальної тристоронньої соціально-економічної ради.

9.1.3. Аналізувати один раз на півріччя хід виконання Угоди та обмінюватися відповідною інформацією. Спірні питання, пов’язані з виконанням Угоди, розглядати спільно в робочому порядку або на засіданні Сторін Угоди.

9.1.4. Жодна із Сторін, які уклали Угоду, не має права в односторонньому порядку впродовж терміну її дії приймати рішення, які погіршують норми і положення Угоди або призупинити виконання прийнятих на себе зобов’язань.

9.1.5. Зміни і доповнення до Угоди у зв’язку зі змінами в чинному законодавстві, Генеральній угоді або за ініціативою Сторін вносяться за їх взаємною згодою після проведення переговорів, консультацій та досягнення домовленостей і набувають чинності після підписання Сторонами.

9.1.6. Угода залишається чинною у випадках зміни складу, структури, найменування органу, від імені яких її укладено.

9.1.7. У разі порушення однією із Сторін положень Угоди інші Сторони вживають заходи щодо скликання позачергового засідання повноважних представників Сторін. Розбіжності і спори, які виникають, вирішуються згідно з порядком, визначеним Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) ».

9.1.8. Репрезентативні профспілкові об’єднання (організації) та об’єднання роботодавців, що діють за статутами на територіальному рівні, які не брали участі в переговорах і не підписували Угоду, можуть приєднатися до неї протягом всього періоду її дії. Приєднання здійснюється шляхом направлення кожній зі Сторін письмового повідомлення про свій намір приєднатися до Угоди та добровільного прийняття на себе відповідних зобов’язань Сторони.

9.1.9. Інформувати населення регіону про виконання умов і зобов’язань Угоди через засоби масової інформації та розміщувати інформацію на офіційних web-сторінках Сторін.

9.1.10. Угода підписана 27 березня 2013 року у трьох примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

Угоду підписали:

Від обласної державної адміністрації:

Голова обласної державної адміністрації М.М. Добкін

Від Спільного представницького органу сторони роботодавців Харківської області:

Голова Спільного представницького органу роботодавців Харківської області, голова Ради об’єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт» А.М. Гіршфельд

Від Спільного представницького органу сторони профспілок:

Голова Спільного представницького органу сторони профспілок, голова Об'єднання профспілок Харківської області С.А. Тесленко