Новости

27.08.2020

ДЕРЖАВНА РЕГУЛЯТОРНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ВІДМОВИЛА У ПОГОДЖЕННІ ШКІДЛИВОГО ТА ОБТЯЖЛИВОГО ДЛЯ БІЗНЕСУ АКТА

Після наради з бізнесом 7 серпня, заслухавши усі обгрунтовані зауваження, ДРС прийняла рішення про відмову у погодженні проекту постанови КМУ «Про затвердження Переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», поява якого викликала широкий резонанс.

Раніше роботодавці зазначали, що минуло близько місяця з часу прийняття дерегуляційної постанови, відповідно до якої значну частину видів робіт, обладнання переведено з дозволу на декларацію відповідності, й Держпраці знову вийшла з ініціативою її перегляду у квітні. Йдеться про зміни в «Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування), машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», які повністю заперечують позитивні тенденції щодо дерегуляції господарської діяльності, відображені в постанові КМУ від 03.03.2020 № 207.

При цьому, відсутні будь-які зобов’язання, у т.ч. міжнародні, акти, доручення тощо щодо повторного термінового перегляду постанов КМУ 1107 та № 729. Також розробником не наведено жодних аргументів, об’єктивних критеріїв, не здійснено оцінку ризиків (сплеск травматизму, настання смертельних наслідків), якими останній керувався при віднесенні тих чи інших видів робіт, обладнання до дозволів або декларації.

Що передбачає проект акта:

  • значно розширюється як перелік видів робіт підвищеної небезпеки, машин, механізмів, устаткування для отримання дозволів, так і для подання декларації. З`являються нові види робіт, обладнання, на які сьогодні не отримується дозвіл та не подається декларація;
  • висновок експертизи не буде підставою для видачі дозволу, рішення прийматиметься органами Держпраці самостійно, на власний розсуд;
  • перед подачею декларації суб’єкт господарювання зобов’язаний:

- пройти аудит стану дотримання вимог законодавства про охорону праці, що нічим не відрізняється від експертизи перед отриманням дозволу і повністю суперечить природі декларування, де суб’єкт господарювання повідомляє дозвільний орган про свою відповідність вимогам законодавства, на підставі чого набуває право виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати обладнання підвищеної небезпеки. Окрім того, на даний час питання проведення аудиту не унормовано, чим створюються передумови корупційних дій з боку контролюючого органу. Запропоновані зміни призведуть до додаткових фінансових затрат на проведення експертних оцінювань тепер вже перед поданням декларації, що за обсягами є аналогічними вартості експертизи перед отриманням дозволу. Кошти, витрачені на проведення аудиту та отримання висновку експертизи будуть відволікатись від фінансування заходів, направлених на впровадження ризик-орієнтованих систем у сфері охорони праці;

- усунути небезпечні фактори, що є неможливим, це довготривалий процес, що базується на системі управління ризиками у сфері охорони праці;

- надати результати оцінювання дотримання вимог законодавства про охорону праці наступного робочого дня після отримання вимоги Держпраці;

- надати згоду на проведення позапланової перевірки відповідності задекларованого стану матеріально-технічної бази та умов праці встановленим вимогам законодавства з питань охорони праці, що прямо суперечить базовому закону про нагляд (контроль), де визначено виключні підстави для проведення позапланових перевірок;

- вказати про наявність договору страхування цивільної відповідальності перед третіми особами. Незважаючи на те, що страхування є добровільним, та зважаючи на положення проекту акту щодо безумовного повернення декларації без реєстрації у разі незаповнення усіх полів в формі декларації, така декларація не буде зареєстрована, доки суб`єкт господарювання не укладе такий договір.

Декларація набуває ознак документа дозвільного характеру. Так, передбачається процедура розгляду та оцінки інформації в декларації, а також прийняття дозвільним органом рішення про реєстрацію декларації, підстав для відмови в реєстрації декларації та її анулювання, що означає фактично наділення Держпраці не властивими розпорядчими функціями та прямо суперечить базовому закону про дозвільну систему.

Отже для бізнесу подати декларацію є більш обтяжливим заходом ніж отримати дозвіл.

Зазначені зміни суперечать:

  • базовому закону у сфері дозвільної системи;
  • базовому закону про нагляд (контроль);
  • Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату, затвердженого розпорядженням КМУ від 04.12.2019р. № 1413 в частині оптимізації дозвільних процедур шляхом запровадження декларативного принципу провадження господарської діяльності, а також зменшення кількості документів дозвільного характеру;
  • Концепції реформування системи управління охороною праці в Україні та затвердження плану заходів щодо її реалізації в частині застосування ризикоорієнтованого підходу, раціонального застосування дозволів на провадження господарської діяльності для зменшення адміністративного та регуляторного тиску, стимулювання роботодавців до проведення добровільного аудиту з питань безпеки та гігієни праці;
  • Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» в частині невизначеності проблематики, яка потребує державного регулювання, спотворення дійсних витрат суб’єктів господарювання на «обслуговування» цієї регуляції, невідповідності проекту акту жодному з принципів державної регуляторної політики.

Роботодавці наголошують, що зазначений проект акта запроваджує надмірну та шкідливу для бізнесу регуляцію, безпідставно посилює рівень державного регулювання, передбачає збільшення адміністративного та фінансового навантаження на бізнес. У зв’язку з чим, проект акта не було погоджено Федерацією роботодавців України, яка звернулась до Мінекономіки з тим, щоб зупинити це правове безглуздя та не руйнувати одне із значних надбань Уряду з дерегуляції дозвільної сфери господарської діяльності.