Новости

22.04.2020

УРЯДОМ ПРИЙНЯТО МЕХАНІЗМ НАДАННЯ ДОПОМОГИ ПО ЧАСТКОВОМУ БЕЗРОБІТТЮ НА ПЕРІОД КАРАНТИНУ ДЛЯ МАЛОГО І СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Сьогодні на засіданні Уряду прийнято постанову про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для МСБ.

Цією постановою визначено механізм надання допомоги суб’єктам малого та середнього підприємництва для виплати її працівникам (за виключення осіб, які отримують пенсію та працюють за сумісництвом) у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок зупинення (скорочення) діяльності.

Для отримання допомоги роботодавець звертається до територіального органу ДСЗ протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності та має надати наступні документи:

  • заяву у довільній формі (у якій також зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва, та до якої додаються копії підтверджуючих документів, завірених в установленому порядку, щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до територіального органу документів, передбачених цим пунктом);
  • відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків);
  • довідку про сплату ЄСВ за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності, виданою ДПС.

У разі, якщо суб’єкт господарювання належить одночасно до різних категорій суб`єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта підприємництва в цілях застосування цього Порядку визначається за річним доходом від будь-якої діяльності за звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкт підприємництва від будь-якої діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність). Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначається за даними відповідної статистичної звітності, де зазначається цей показник.

Остання норма з`явилась за результатами консультацій Федерації роботодавців України з розробником на етапі погодження проекту акту. Так, переважна більшість суб’єктів підприємництва належать до змішаного типу, приміром: за наймом – до середнього, за річним доходом – до малого. Тому ФРУ пропонувала визначити один критерій з двох, відповідно до якого здійснюватиметься віднесення до певної категорії - річний дохід від здійснення будь-якої діяльності.

Виходячи з практики віднесення Державною податковою службою суб’єктів підприємництва до певної групи суб’єктів, які обрали спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, де застосовуються подібні критерії, належність до суб’єктів підприємництва визначається ДПС за річним доходом від здійснення будь-якої діяльності. Це надасть змогу усунути вільне розуміння і неоднакове застосування положення щодо віднесення бізнесу до тієї чи іншої категорії, як місцевими ДСЗ, так і роботодавцями.

Також була надана пропозиція щодо підтверджуючих документів як підстав віднесення до тієї чи іншої категорії.

Рішення про надання допомоги приймається територіальним органом ДСЗ протягом 3-х робочих днів, після чого у 3-денний строк укладається договір, в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості такого працівника, відповідальність сторін, строк дії договору.

Територіальний орган ДСЗ здійснює перерахування роботодавцеві коштів для виплати допомоги працівникам протягом 3-х робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок територіального органу.

Федерація при відпрацюванні даного проекта акта наполягала на наданні права роботодавцеві на повторне звернення у разі прийняття рішення про відмову у наданні допомоги, а також передбачення порядку досудового вирішення спорів Державною службою зайнятості, що знайшло своє відображення у постанові.

Згідно зі Законом України «Про зайнятість населення» допомога по частковому безробіттю на період карантину встановлюється за кожну годину, на яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, із розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу). Розмір допомоги визначається виходячи з фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом. В самій постанові зазначено, що фінансування допомоги може здійснюватись в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, передбачених законодавством.

Виплата працівникам допомоги здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

Ця допомога не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також при освоєнні нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Територіальний орган ДСЗ контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги.

Також роботодавцем періодично надаються відомості по працівників та розмір фактично виплачених коштів.

На наступному засіданні Уряду анонсовано прийняття порядку використання коштів за цією програмою. Нагадаємо, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», прийнятого парламентом 13 квітня, у складі Держбюджету створено фонд боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками, на період дії карантину, установленого Урядом з метою запобігання поширенню на території України зазначеної хвороби. Кошти цього фонду спрямовують у тому числі на надання фінансової допомоги (на поворотній або безповоротній основі) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. За попередніми розрахунками передбачається виділення 9 млрд. грн.