Новости

16.05.2018

Ареопаг промислового ренесансу

В Україні протягом 10 років залишається стабільно низькою частка інноваційних підприємств у промисловості — 18% проти 50% в ЄС. Оскільки передові технології є головним джерелом модернізації, конкуренції і стійкого економічного зростання, очевидно, що без зміни системи адміністрування розвитком промисловості, шанси потрапити в «Клуб багатих країн» мізерно малі. Про проблеми розвитку промислового комплексу та шляхи їх подолання роздумує Анатолій Гіршфельд, виконавчий директор Національного комітету промислового розвитку, голова Об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт».

«Немає того нового звичаю, який не був би старим»

У 1975 року голови держав та урядів ухвалили під егідою ЮНІДО Лімську декларацію, якою визнали, що індустріалізація є рушійною силою економічного зростання і соціального розвитку. Тим не менше, більшість країн взяли тоді курс на постіндустріальне суспільство. Значний вплив на цей вибір зробив широко рекламований міф про те, що підйом економіки можливий виключно через переорієнтацію на перспективні сектори послуг і на поступове згортання матеріального виробництва. «Масла у вогонь» підлив і так званий «Вашингтонський консенсус» — рекомендований МВФ і Світовим банком звіт правил економічної політики, спрямований на посилення ринкових сил і зниження ролі держави.

Фінансова криза 2008-2009 рр. і подальша стагнація економіки протрезвили прихильників такого вибору, змусивши шукати нові, ефективні політичні заходи і здійснювати необхідні для цього інституційні перетворення. Парадоксально, але було потрібно майже 40 років, щоб підтвердити правильність постулатів Лімської декларації. Група експертів високого рівня, сформована ООН для вироблення рекомендацій щодо розвитку світової економіки на період після 2015 року, визнала ключову роль індустріалізації, впровадження інновацій, інвестицій в інфраструктуру в стійкому зростанні і створенні робочих місць.

Очевидно, що потрясіння останніх років призвели до радикальних змін як в розумінні доцільності державного втручання для прискорення росту, так і у визнанні факту, що без такого втручання успіх наздоганяючого розвитку малоймовірний. Свідченням служить висновок Дж. Стігліца і Дж. Іфу Лін у роботі «Революція промислової політики: роль уряду за рамками ідеології»: «Сліпа віра в магічні чесноти ринкових сил, де раціональні агенти природно створюють оптимальні умови для сталого економічного зростання, спростована глобальною рецесією і необхідністю введення з боку урядів швидких заходів реагування для подолання кризи».

Держава прихованого розвитку

США традиційно позиціонують себе як держава, що не практикує промислову політику. В американському суспільстві до недавніх пір панував консенсус, що така політика, будучи синонімом інтервенції держави, знижує ефективність ринкової конкуренції і підриває культуру підприємництва. Як зазначає професор Лондонської школи економіки Р. Уейд, «американський уряд прямо і побічно, а також через такі організації, як Світовий банк і СОТ, вже давно заявило решті світу словами нобелівського лауреата в галузі економіки Гері Беккера: «найкраща промислова політика — та, якої взагалі немає».

Однак, з виступу Глави Національної економічної ради при Білому Домі в 2012 р стало очевидним зміна риторики: «Головний інтерес Америки полягає в ренесансі національної переробної промисловості», оскільки вона є «ключовим компонентом конкурентоспроможної та інноваційної економіки». За словами Р. Уейда, це перший випадок, коли ключова фігура адміністрації Президента публічно позитивно висловилася щодо промисловості і необхідності ініціювання заходів в інтересах виробничого сектора. Згодом у країні було вжито заходів, формально не пов'язаних з промисловою політикою, оскільки їх мета полягала в недопущенні банкрутств і широкомасштабного безробіття. Однак, по суті, багато з них орієнтовані на збереження і посилення позицій країни як глобального технологічного лідера промислового виробництва.

На думку фахівців ЮНКТАД, підходи США до реалізації промислової політики представляють собою з'єднання «держави-підприємця» і «держави-координатора». Як підприємець, уряд приймає основні ризики і відіграє провідну роль у формуванні ринків у частині комерціалізації нових технологій. Також держава домінує у фінансуванні ризикованих досліджень, граючи роль каталізатора технологічних інновацій. Як «держава-координатор», США створюють мережі між різними суб'єктами інноваційної системи. З огляду на такий характер американської промислової політики і при цьому відсутність явної єдиної установи, яка б відповідала за цю політику, США називають «державою прихованого розвитку» (hidden developmental state).

Втім, насправді ключову роль у процесі розробки і загальної координації промислово-інноваційної політики грає Національний інститут стандартів і технологій Мінторгу США (NIST). Як офіційний регент Президентських ініціатив, NIST реалізує заходи щодо підвищення продуктивності і доданої вартості через партнерство держави і бізнесу, яке прискорює розвиток технологій і їх комерціалізацію.

У рамках реалізації цих ініціатив у 2009 р був прийнятий Закон «Про відновлення і реінвестування американської економіки», короткострокова мета якого — пом'якшення негативних наслідків «великої рецесії», а довгострокова — використання вертикальних заходів промислової політики для зміцнення національної переробної промисловості та підвищення її міжнародної конкурентоспроможності.

У 2012 р Рада з науки і технологій Адміністрації Президента США оприлюднила «Національний стратегічний план для передової переробної промисловості», на виконання якого в 2013 р розпочато створення Національної мережі для промислових інновацій на принципах державно-приватного партнерства. До 2020 року планується створити 45 технологічних інститутів спеціалізованих компетенцій. У числі перших — Інститут інновацій у виробництві Power America, основним напрямком діяльності якого є розробка передових технологічних процесів із застосуванням широкозонних напівпровідників; Інститут інновацій у виробництві в області передових композитних матеріалів; Американський інститут інновацій у виробництві в області інтегрованої фотоніки.

Знаковою подією в новій індустріальній політиці країни стало прийняття в 2014 р Закону «Про відновлення американської переробної промисловості та інновацій».

Для посилення ініціатив з інноваційного розвитку виробництв Рада з науки і технологій при Президентові США оприлюднила Доповідь «Прискорення передової переробної промисловості США». Документ рекомендував розробити національну стратегію забезпечення провідної ролі економіки США в сфері передових промислових технологій, що включає перелік пріоритетних напрямків і заходів сприяння на всіх стадіях розвитку. У стратегії розвитку американських інновацій, прийнятої в 2015 р, також акцентується увага на технологіях передового промислового виробництва.

Очевидно, що США системно підтримують національний виробничий сектор інструментами активізації інновацій та переважно вертикальними заходами політики, що забезпечує країні стійкий промисловий розвиток.

Без табу

На відміну від США, де табу на промислову політику свідомо введено політичними елітами країни, в Європі його ніколи не було. Основи реалізації промислової політики закладені ще в Договорі про функціонування Європейського Співтовариства 1957 р. Незважаючи на таку установку, європейські країни формували основи економічного розвитку під впливом ідей побудови постіндустріального суспільства, що стало однією з причин втрати їх позицій на світових товарних ринках у конкурентній боротьбі з новими індустріальними країнами.

Намагаючись надолужити згаяне, Європейська комісія в 2010-2012 рр. сформулювала головні пріоритети промислової політики Єврозони і розробила відповідні рекомендації країнам — її членам. У документах «Промислова політика: зміцнення конкурентоспроможності», «Сильна європейська промисловість для росту і відновлення економіки» та інших визначені орієнтири модернізації та механізми їх реалізації.

Прийнята на початку 2010 р стратегія соціально-економічного розвитку «Європа 2020» позначила цілі ЄС у питаннях промисловості і інновацій до 2020 р. Спеціалізована програма «Горизонт 2020» також визначила одним з пріоритетів «Індустріальне лідерство».

Демонстрацією консенсусу високого рівня з питань бачення важелів економічного зростання в ЄС стала стаття «Нова індустріальна політика Європи», опублікована в газеті «The Wall Street Journal». Її підписали міністри п'яти країн ЄС — Іспанії, Португалії, Італії, Франції, Німеччини. Головний месседж — сильна, відновлена і вдосконалена промислова база забезпечить економічне відновлення Європи.

Акценти розставив «Deutsche Bank» у доповіді «Реіндустріалізація Європи», вказавши членам ЄС на необхідність за всяку ціну збільшити частку промислового сектора в їх економіках. Для цього кожній країні було рекомендовано проаналізувати власні специфічні проблеми і прийняти відповідний курс. Путівником став документ «До європейського промислового ренесансу», презентований Європейською комісією в 2014 р — до 2020 р. Європа повинна збільшити частку промисловості в ВВП з нинішніх 15% до 20%. Тому Європейська комісія звертається з наполегливим закликом до країн — членів ЄС визнати центральну роль промисловості в створенні робочих місць та економічне зростання, а також рекомендує їм інтегрувати питання конкурентоспроможності промисловості в усі сфери національної політики. Керівництво ЄС підкреслює, що промислову модернізацію слід здійснювати за рахунок інвестицій в інновації та нові технології, в виробничі ресурси і розвиток навичок. Допомогою в цьому має стати розвиток ділової атмосфери в Європі завдяки заходам щодо спрощення законодавчої бази і підвищення ефективності державного управління на рівні ЄС та на національному рівні.

Вирішення цих завдань уряду поклали на компетентні органи. У Франції навіть створили спеціалізоване міністерство з оригінальною назвою - Міністерство промислового відродження (сьогодні це Міністерство економіки і фінансів). У Великобританії подібні функції виконує Міністерство у справах бізнесу, інновацій та профпідготовки. Воно відповідає за розробку політики в сферах бізнесу і підприємництва, стратегії і механізмів розвитку промисловості на принципах державно-приватного партнерства. У Німеччині — Федеральне міністерство з економіки та енергетики, зокрема Генеральний директорат промислової політики, пов'язаний з питаннями виробництва інвестиційних та споживчих товарів, сировинними матеріалами, оборони і безпеки, автомобілебудуванням, аерокосмічної промисловості та інших.

Адміністратор зростання

В Україні, на відміну від згаданих країн, немає структури, «заточеної» під промислово-інноваційний розвиток економіки. Функції формування та реалізації промислової політики покладено на Мінекономрозвитку, а інноваційної — на Міністерство освіти і науки. В таких умовах проблематично системно використовувати важелі впливу. А без них частка переробної промисловості у ВВП продовжить 25-тирічне падіння. Це вже призвело до непоправної втрати ряду компетенцій, а також до втрати багатьох позицій національних виробників на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Усвідомлення цих ризиків має спонукати державу посилити координуючу функцію і створити структуру, здатну ефективно використовувати внутрішні ресурси і залучати зовнішні для посилення виробничого потенціалу. Вона повинна стати адміністратором і каталізатором зростання, своєрідним «ареопагом» у вирішенні ряду стратегічних і тактичних питань, що забезпечують ефективну промислову політику на інноваційних засадах.

Очевидно, що в країні назріла необхідність у Міністерстві промислово-інноваційного розвитку (Мінпромінновацій) — якісно нового, багатофункціонального органу державного управління промисловістю, здатного об'єднувати інструменти промислової, технологічної та інноваційної політики з політикою в сфері освіти і людських ресурсів з метою підвищення конкурентоспроможності та досягнення першості на ринку.

Оскільки, як писав Ейнштейн, досконалі засоби при неясних цілях - характерна ознака нашого часу, вкрай важливо чітко визначити коло завдань Мінпромінновацій.

По-перше, координація. Сьогодні через відсутність координації і координатора дій міністерств, відомств та інших державних і приватних суб'єктів інноваційно-промислового розвитку неефективно використовуються наявні ресурси. Як лебідь, рак та щука вони розробляють програми і стратегії власного інноваційного розвитку, конкуруючи за залучення державних коштів, а в результаті, як то кажуть , «віз і нині там».

По-друге, стратегічний маркетинг. Для прийняття найважливіших рішень з розвитку вітчизняної промисловості вкрай важливо розуміння глобальних тенденцій, які визначають пропозицію і попит на товари і послуги, а також напрямків розвитку технологій. Це вимагає організації збору, обробки та аналізу стратегічної інформації, без якої неможливо прийняти адекватні рішення про масштаб фінансових, кадрових та інших ресурсів для досягнення мети.

По-третє, цілепокладання. Без нього будь-які вливання державно-приватного капіталу будуть мати такий же ефект, як іригація поля садовою лійкою. Нездатність виділити з довгого списку «пріоритетних завдань» першочергові, призведе до подальшого розпорошування ресурсів, віддалить очікувані результати, підірве довіру до політики інноваційного розвитку промисловості і політиків, які візьмуться її реалізовувати.

Отже, ключова мета нового органу — створення сприятливих рамкових умов для технологічних інновацій, інвестицій та виробництва на промислових підприємствах, а також організація нових інноваційно активних промислових одиниць, орієнтованих на випуск високотехнологічних конкурентоспроможних товарів з високою доданою вартістю.

Структура Мінпромінновацій повинна формуватися не за галузевим, а за функціональним принципом у вирішенні проблем промислового розвитку і дотримуватися наступних пріоритетів:

розробка стратегії інноваційного розвитку промисловості України на принципах здорового протекціонізму і стимулюючих преференцій у співпраці з бізнес середовищем, науковими і громадськими колами з урахуванням кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків; моніторинг виконання завдань стратегії, внесення коректив, виходячи з нових викликів;

координація планів промислового розвитку регіонів України з урахуванням їх потреб і потенціалу, кореляція з завданнями національної стратегії розвитку промисловості;

сприяння інноваційному розвитку малих і середніх підприємств, а також реалізації стратегічних планів «технологічних чемпіонів» національної промисловості; установа державного фінансового агента розвитку інновацій та підтримки малих і середніх підприємств у промисловості з широким спектром функцій (від формалізації ідеї і техніко-економічного обґрунтування проекту до фінансування його ключових стадій, патентування винаходів і пошуку партнерів) на кшталт французького BPI France;

реформування існуючих та створення нових науково-дослідних і проектно-конструкторських інститутів за прикладом американської Національної мережі для промислових інновацій на принципах державно-приватного партнерства; ініціювання запуску науково-технічних програм, спрямованих на створення технологічних інновацій, які підвищать конкурентоспроможність виробничого сектора;

сприяння підготовці трудових ресурсів і їх професійного складу з урахуванням поточних і майбутніх потреб промисловості; формування когорти інвестиційних менеджерів і експертів промислово-інноваційних проектів.

Мінпромінновацій повинен змінити систему адміністрування промисловим розвитком країни. Принципи функціонування «ареопагу промислового ренесансу» вимагають професійної дискусії, в якій варто спиратися не тільки на сучасний закордонний досвід, а й враховувати виклики, що стоять сьогодні перед Україною. Як це було в Німеччині після закінчення Другої світової війни, коли створили Федеральне міністерство у справах плану Маршалла, що проіснувало до 1969 р., поки не виконало свою функцію.

Анатолій Гіршфельд, виконавчий директор Національного комітету промислового розвитку, голова Об'єднання організацій роботодавців Харківської області «Граніт», народний депутат.